1402/12/06
شهناز شهرجردی

شهناز شهرجردی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7903-8567
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36619279100
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه فیزیولوژی و آسیب شناسی ورزشی
تلفن: 08634173492

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر 8 هفته آب درمانی و ماساژ بر میزان افتادن سالمندان
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
آب درمانی ، ماساژ، افتادن (سقوط )، سالمندان
سال 1398
پژوهشگران جلیل مرادی ، مریم عبادی ، شهناز شهرجردی ، مسعود گلپایگانی

چکیده

افتادن و آسیب های متعاقب آن یکی از بزرگترین چالش های سالمندان است . ارائه روش هایی جهت بهبود شاخص های تعادلی افراد سالمند و جلوگیری از افتادن آنها، از اهداف مهم نظام سلا مت جامعه است . هد ف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر 8 هفته آب درمانی و ماساژ بر میزان افتادن افر اد سالمند است . در پژوهش نیمه تجربی حاضر تعداد 30 زن و مرد سالمند دواطلب به صورت در دسترس ، هدفمند انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه تجربی و کتنرل تقسیم شدند . پ ا سز انتخاب افر اد و کبس ر اضی ت آن ه ا منبی ب ر شرکت در و س پس هم اه نیگ TUG برنامه ترم ینی ، ابتدا آزمون تع ادل ایس تا ب ا ا ت سفاد ه ا ز د ت سگ اه فو ت اسکن ، سپ س تعادل پوی ا ب ه کم ک آزمون آزمود ن ی هابا استفاده از آزمون ش ارپند- رموبرگ به عنو ا ن پی ش مدا خ ل ه ان د ازه گیری . شد گوره تج ر ب ی ، ط 8 ی هتف هو هر هتفه 3 جل س ه ب ه مد ت 30 دقیقه در ترم ینا ت در آ ب و 20 دقیقه ماس اژپا و مچ پ ا ح و ضریافتند . درپایان نزی کلیه آزمو نه ای مرح ل ه پیش مد ا خ له به عنو ا ن 0 مورد تج ز یه و تح لیل قر ار /0 مستق لو وبا س ته در سحط معناد اری 5 T پ ا سزم دخا له ترک ا ر گدر ید . دداه ه ا ب ا استفاد ه ا ز ت ل حیل آماری گ فرت .ناتیج نشان ددا که پ ا ز س 8 هتف ه ترم ی ن و ماس ا ژ، بهبود معناد اری در نرم ا ت تعادل ، هم اهنگی و در نتیجه میز ا ن افتادن گور ه ت ر ج ب ی در حالیک ه در گرو ه کتنرل تغییر معناد اری مشاهد ه نشد . ب ا توجه ب ه ( P≤0/ نسبت ب ه پیش ا ز دور ه ترم ینا ت در آ ب و ماس ا ژ یافت ش( 005 ناتیج ت ق حیق حا ض ر ، به ن ظ ر می رسد آب درمان ی و ماس اژ ب ا در ن ر ظ گر فتن اهم یت ع ل مکرد حسی عقمی ، خصو ص ا درافر اد س المند ، تصو یه میشود ، از این تمرینا ت به عنو ان شیو ه مؤثر برا ی کاهش افتادن و صد مه هایی که متعاقب آن پیش می آید استفاده شد .