1403/03/29
شهناز شهرجردی

شهناز شهرجردی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7903-8567
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36619279100
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه فیزیولوژی و آسیب شناسی ورزشی
تلفن: 08634173492

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر هشت هفته تمرینات منتخب درمانی در تغییر راستای کشکک زانوی ورزشکاران،یکسال بعد از جراحی لیگامنت متقاطع قدامی
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
رباط صلیبی قدامی در راستای کشکک تمرین درمانی زاویه آلفا و بتا
سال 1393
پژوهشگران مسعود گلپایگانی ، شهناز شهرجردی ، شراره زندی ، پرستو قاسمی ، رشید عباسعلی

چکیده

مقدمه آسیب لیگامنت متقاطع قدامی یکی از شایع ترین آسیب های زانو در بین ورزشکاران میباشد به طوری که این لیگامنت حدود 80 درصد از کل جراحی های انجام شده بر لیگامنت های زانو را به خود اختصاص می دهد از طرف دیگر وضعیت قرارگیری کشکک نقش مهمی بر عملکرد زانو دارد هدف این مطالعه با هدف بررسی تاثیر هشت هفته تمرینات منتخب درمانی در تغییر راستای کشکک زانوی ورزشکاران یک سال پس از جراحی لیگامنت متقاطع قدامی انجام گرفت روش کار در این روش نیمه تجربی 20 نفر از ورزشکاران با دامنه سنی 26 تا 22 سال که تحت عمل جراحی بازسازی لیگامنت متقاطع قدامی قرار گرفتند با روش نمونه گیری هدفمند به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند از هر دو زانوی ورزشکاران عکسهای رادیوگرافی ساده نمای کشککی 30 درجه خم شدن زانو گرفته شد سپس با اندازه گیری زوایای آلفا و بتا در زانوی سالم و جراحی شده قبل و بعد از انجام دوره تمرین درمانی ثبت و مقایسه شد نتایج داده ها با استفاده از آزمون هری سمپل تی تست موج مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت نتایج تحقیق حاضر نشان داد که بین داده های زاویه آلفا در زانوی سالم و جراحی شده تفاوت معناداری مشاهده نشد در حالی که بین داده های زاویه بتا در زانوی سالم و جراحی شده تفاوت معنی داری وجود دارد نتیجه گیری با توجه به یافته های موجود تغییرات زاویه بتا یک سال بعد از جراحی بازسازی لیگامنت با وجود تمرین درمانی باعث بد راستایی کشکک و منجر به عوارض کوتاه مدت و بلند مدت میشود