1403/04/02
شهناز شهرجردی

شهناز شهرجردی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7903-8567
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36619279100
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه فیزیولوژی و آسیب شناسی ورزشی
تلفن: 08634173492

مشخصات پژوهش

عنوان
ارتباط بین شدت درد با پاسچرهای شغلی کارمندان مرد مبتال به کمر درد مزمن غیراختصاصی
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
کمر درد مزمن غیر اختصاصی, شدت درد، پاسچر کاری
سال 1402
پژوهشگران خلیل آرزومندی ، شهناز شهرجردی ، صفورا قاسمی

چکیده

چکیده کمردرد یکی از شایع ترین مشکالت بهداشتی در کشورهای پیشرفته و در حال پیشرفت است که 49 تا ۳9 درصد بالغین در زندگی خود به آن مبتال می شوند. افزایش شیوع اختالالت عضالنی- اسکلتی ناشی از کار، ارتباط بسیار نزدیکی با رعایت نکردن مسائل ارگونومی دارد به گونه ای که شکل نامناسب بدنی و کارهای تکراری جزء با اهمیت ترین عوامل ارگونومی دخیل در شیوع و بروز این اختاالت محسوب می شوند. هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین شدت درد ناشی از کمر درد مزمن غیر اختصاصی با پاسچر های ایستاده و نشسته کارمندان حین کار بود. مطالعه حاضر کاربردی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری شامل کارمندان مرد مبتال به کمردرد مزمن غیر اختصاصی بودند که حجم نمونه با استفاده از نرم افزار جی پاور 19 نفر تعیین شد. ابتدا آزمون شوندگان پرسشنامه اطالعات فردی را پر نمودند. سپس مارکرهایی جهت اندازه گیری زوایای گردن، شانه، آرنج و کمر بر روی بدن آزمون شوندگان نصب گردید. از آزمون شونده در وضعیت ایستاده از نمای جانبی عکس گرفته شد سپس وی روی صندلی کاری خود نشسته و در یک وضعیت استاندارد از نمای جانبی عکس دیگری گرفته شد. همچنین از داوطلب به مدت 14 دقیقه در وضعیت نشسته در حین کار از نمای جانبی فیلم گرفته شد.عکس ها و فیلم گرفته شده وارد نرم افزار کینویا شده و زاوایای مد نظر اندازه گیری شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون پیرسون در سطح معناداری 94/9 و با استفاده از نرم افزار SPSS استفاده گردید. یافته های این پژوهش نشان داد که شدت درد با زاویه گردن در حین کار، زاویه گردن و آرنج در وضعیت نشسته استاندارد، زاویه گردن در حالت ایستاده رابطه معکوس و با زاویه آرنج در حین کار رابطه مثبت دارد )94/9>P .)از یافته های این پژوهش می توان نتیجه گرفت که شدت درد ناشی از کمردرد مزمن غیر اختصاصی با پاسچرهای کاری رابطه دارد. لذا با توجه به شیوع کمر درد در بین افراد جامعه توصیه می شود، آموزش هایی در رابطه با وضعیت مناسب بدنی در حین کار در سالمت راستای ستون فقرات در اختیار افراد شاغل در مشاغل کم تحرک و یکجا نشین قرار داده شود.