1403/03/30
شهناز شهرجردی

شهناز شهرجردی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7903-8567
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36619279100
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه فیزیولوژی و آسیب شناسی ورزشی
تلفن: 08634173492

مشخصات پژوهش

عنوان
تعیین اعتبار و پایایی افزونه اینکلاینومتر گوشی هوشمند در اندازه گیری دامنه حرکتی مفصل ران
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
روایی و پایایی ، نرم افزار کلاینومتر ، گوشی هوشمند ، دامنه حرکتی فعال ، مفصل ران
سال 1397
پژوهشگران اسامه فلاحی ، مسعود گلپایگانی ، شهناز شهرجردی ، احسان الوانی ، طاهره عظیمی

چکیده

چکیده مقاله: زمینه و هدف: داشتن انعطاف پذیری مناسب و دامنه حرکتی مطلوب در جلوگیری از آسیب و سلامت جسمانی تاثیر بسزایی دارد. یکی از ابزارهای نوین اندازگیری دامنه حرکتی، نرم افزار گوشی هوشمند است. بنابراین هدف تحقیق حاضر تعیین میزان روایی و پایایی نرم افزار کلاینومتر گوشی هوشمند در اندازگیری دامنه حرکتی فعال مفصل ران می باشد. مواد و روش ها :پژوهش حاضر به لحاظ هدف از نوع توسعهای و از نظر شیوه انجام کار از نوع همبستگی میباشد. پس از ساخت ابزار مورد نظر، 31 نفر از دانشجویان دانشگاه اراک به صورت داوطلبانه در پژوهش شرکت کردند. برای بررسی روایی افزونه کلاینومتر از ضریب همبستگی پیرسون در سطح معناداری p≤0/05 استفاده شد. همچنین به منظور بررسی پایایی درون آزمونگر و پایایی بین آزمون گر از ضریب همبستگی درون گروهی استفاده گردید. یافته ها: میانگین ضریب همبستگی پیرسون برای کلیه حرکات0/81 به دست آمد. همچنین میانگین پایایی درون آزمون گر نرم افزار کلاینومتر گوشی هوشمند برای ارزیاب اول در حرکات فلکشن، اکستنشن، آبداکشن و آداکشن ران 0/93 و برای ارزیاب دوم 0.94 محاسبه گردید. میزان ضریب پایایی بین ازمونگر برای حرکات فلکشن، اکستنشن، ابداکشن و اداکشن به ترتیب 0/79، 0/82، 0/80، 0/86 به دست امد. نتیجه گیری: نرم افزار کلاینومتر گوشی هوشمند برای اندازگیری دامنه حرکتی فعال مفصل ران دارای روایی و پایایی درون آزمونگر و بین آزمونگر بسیار مطلوبی می باشد.