1403/03/30
شهناز شهرجردی

شهناز شهرجردی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7903-8567
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36619279100
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه فیزیولوژی و آسیب شناسی ورزشی
تلفن: 08634173492

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر تمرین هوازی به همراه مکمل سازی با ویتامین D بر ریسک فاکتورهای قلبی-عروقی در زنان چاق
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
تمرین ورزشی، سندرم متابولیک، ویتامین D، زنان
سال 1392
مجله سلول و بافت
شناسه DOI
پژوهشگران عباس صارمی ، نادر شوندی ، شهناز شهرجردی ، زینب محمودی

چکیده

هدف: ویتامین D نقش مهمی در درمان و پیشگیری از سندروم متابولیک دارد که ممکن است مزایاای تمارین ورز ای را افازایش د اد دف این مطالعه تعیین اثرات 8 فته تمرین وازی با و بدون مکمل سازی ویتامین D بر اخص اای ساندروم متابولیاک در زناان کا تحرک بود مواد و روشها: در این مطالعه نیمه 44 سال( بهطاور تااادفی - /05±5/ تجربی با طرح پیش آزمون پس آزمون، سی زن میانسال چاق ) 4 به گروه ای تمرین وازی، تمرین وازی به مراه ویتامین D 52222 واحد در فته( و کنترل )بدون تمرین( اختااص داده دند برنامه ( تمرین وازی 52 تا 02 دقیقه در روز، سه روز در فته و برای 0 ماه باود ساطوح سارمی 05 یدروکسای ویتاامین - D، ترکیا بادنی و اخص ای متابولیکی قبل و بعد از دوره تمرینی ارزیابی دند نتایج: مکمل سازی با ویتامین D ، سطوح سرمی 05 یدروکسی ویتامین - D >2/ را بهطاور معنایدار افازایش داد ) 25 P ( تمارین اوازی >2/ موج بهبود معنیدار ) 25 P ( در وزن بدن، دور کمر، HDL کلسترول، گلوکز خون و اخص مقاومت به انسولین د مکمال ساازی - با ویتامین D مراه با تمرین مقاومتی منجر به بهبود بیشتر در اخص ای آدیپوسیتی، HDL کلسترول، - LDL کلسترول، کلسترول تام، - >2/ تری گلیسرید، گلوکز خون و اخص مقاومت به انسولین گردید ) 25 P ) نتیجه گیری: این نتایج پیشنهاد میکند که تمرین وازی برای بهبود سلامت قلبی متابولیکی زنان میانسال یک روش ایمن و موثر است - مچنین ترکی کردن ویتامین D میتواند برخی اثرات مفید تمرین را در یک دوره دو ما ه افزایش د د واژگان کلیدی: