1403/03/29
شهناز شهرجردی

شهناز شهرجردی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7903-8567
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36619279100
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه فیزیولوژی و آسیب شناسی ورزشی
تلفن: 08634173492

مشخصات پژوهش

عنوان
تأثیر تمرین هوازی به همراه مکمل رزوین بر سطوح سرمی پروتئین واکنشگر C و سیرتوئین 1 در زنان دیابتی نوع 2
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
تمرین هوازی، مکمل رزوین، دیابت نوع دو، سیرتوئین1، زنان دیابتی نوع 2
سال 1393
پژوهشگران شهناز شهرجردی(استاد راهنما)، عباس صارمی(استاد راهنما)، عاطفه کاویانی نیا(دانشجو)

چکیده

...