1403/04/05
شهناز شهرجردی

شهناز شهرجردی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7903-8567
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36619279100
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه فیزیولوژی و آسیب شناسی ورزشی
تلفن: 08634173492

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر هشت هفته بازی های اصلاحی بر زاویه Qو زانوی ضربدری دانش آموزان دختر 19تا 12 ساله
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
زاویه ،Qزانوی ضربدری، بازیهای اصلاحی، دانش آموزان دختر
سال 1402
پژوهشگران شهناز شهرجردی ، مسعود گلپایگانی ، زهرا علی بلندی

چکیده

مینه و هدف: یکی از ناهنجاری های رایج اندام تحتان، غیرطبیعی بودن زاویه Qو زانو ضــربدری می باشــد، که ممکن اســت ســبب اختلال در عملکرد اندام شـود. هدف از پژوهش حاضـر تاثیر هشت هفته بازی های اصلاحی بر زاویه Qو زانوی ضربدری دانش آموزان دختر می باشد. مواد و روش ها: پژوهش از نوع نیمه تجربی و جامعه آماری آن دانش آموزان دختر پایه چهارم تا ششم ابتدائی بودند. از بین آنها 25نفر با میانگین سـنی 11/1± 1/2سـال، وزن 56/5± 1/2کیلوگرم و قد 144/4± 5/۳سانتیمتر که بطور تصادفی در دو گروه بازیهای اصلاحی( )n=12و کنترل( )n=12تقسیم شدند. پروتکل تمرین های اصلاحی شامل بازی هایی مانند: حرکات کانگورو ، بادکنک ، یکی را بزن یکی را نزن ، دسـتمال ، لمس توپ ، قیچی و دزد و پلیس بود که به مدت هشت هفته،سه جلسه در هفته و هر جلسه 54 تـا 49دقیقه انجام دادند. قبل و بعد از بازیهای اصـــلاحی میزان زانوی ضـــربدری و زاویه Qبترتیب با کولیس و گونیامتر اندازه گیری شـدند. تجزیه و تحلیل آماری داده ها از تحلیل واریانس ترکیبی با نرم افزار SPSSنسـخه 24اسـتفاده شـد. یافته ها: فاصـله بین دو قوزک داخلی در پیش آزمون گروه تجربی و کنترل بترتیب از مقادیر 5/14و 5/14سـانتیمتر و در پس آزمون به 1/11سانتیمتر(9/92 ) =pو 5/51سـانتیمتر( )=p 9/1بود که تفاوت معنی داری در گروه تجربی را نشــان می داد. اما بین دو گروه میزان زاویه Qدر پیش و پس آزمون اختلاف معنی دار نبود( .)p= 9/4نتیجه گیری: نتایج نشـان داد که بازیهای اصلاحی می تواند در بهبود زانوی ضربدری تاثیر داشــته باشــد. بنابراین می توان بازیهای اصــلاحی را به عنوان تمریناتی در کنار واحد درس تربیت بدنی مدارس گنجاند و در کانونهای اصلاحی نیز توصیه نمود. کلید واژه ها: زاویه ،Qزانوی ضربدری، بازیهای اصلاحی، دانش آموزان دختر