1403/03/28
شهناز شهرجردی

شهناز شهرجردی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7903-8567
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36619279100
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه فیزیولوژی و آسیب شناسی ورزشی
تلفن: 08634173492

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر کینزیوتیپ و تمرینات تقویتی مچ پا با توپ بوسو بر درد، تعادل و زاویه شست پا زنان مبتلا به هالوکس والگوس
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
هالوکس والگوس ، درد، تعادل ، توپ بوسو، کینزیوتیپ
سال 1402
پژوهشگران شهناز شهرجردی ، زهرا گرامی پور

چکیده

چکیده مقدمه: هدف از این پژوهش بررسی تاثیر کینیزیوتیپ و تمرینات تقویتی مچ پا توپ بوسو بر درد، تعادل و زاویه شست پای زنان مبتلا به هالوکس والگوس می باشد. روش کار :در این پژوهش 45 زن دارای شست کج (15تا 30درجه) همراه با کف پای صاف به طور هدفمند انتخاب شده و به صورت تصادفی در سه گروه (کینزیوتیپ، کینزیوتیپ به همراه تمرین وکنترل) تقسیم شدند. گروه ها به مدت 4 هفته تحت آزمایش قرار گرفتند. گروه کینزیوتیپ (سه جلسه در هفته و هر جلسه به مدت 24 ساعت) از تیپ استفاده کرد و گروه کینزیوتیپ و تمرینات تقویتی مچ پا با توپ بوسو علاوه بر اعمال تیپ مانند گروه کینزیوتیپ، تمرینات تقویتی مچ پا با توپ بوسو را ( سه جلسه در هفته و هر جلسه به مدت 30 دقیقه) انجام داد. قبل از اعمال کینزیوتیپ، شست پا و عضلات درگیر در ناهنجاری شست کج و عضلات کف پایی به مدت دو دقیقه ریلیز و ماساژ داده شد. در حالیکه گروه کنترل مداخله ای دریافت نکرد. به منظور ارزیابی میزان زاویه والگوس شست پا از گونیامتر، تعادل ایستا از آزمون لک لک و میزان درد از شاخص VAS استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های آنالیز واریانس یک طرفه (مقایسه بین گروهی) و تی وابسته (مقایسه درون گروهی) استفاده شد.نتایج میانگین داده ها در قبل و بعد از اجرای پروتکل نشان داد که زاویه شست کج در گروه کینزیوتیپ از 63/3 ± 27/22درجه پیش آزمون به 89/2 ± 67/19درجه در پس آزمون و در گروه کینزیوتیپ وتمرینات تقویتی مچ پا با توپ بوسو از 42/2 ± 80/19 درجه پیش آزمون به 03/2 ± 00/14 درجه در پس آزمون رسید؛ همچنین میزان درد در گروه کینزیوتیپ از64/1 ± 87/4 درجه پیش آزمون به 24/1 ± 47/2درجه در پس آزمون و در گروه کینزیوتیپ وتمرینات تقویتی مچ پا با توپ بوسو از 75/1 ± 27/5 در پیش آزمون به 08/1 ± 20/1درجه در پس آزمون رسید و نیز تعادل در گروه کینزیوتیپ از67/14 ± 13/41 درجه پیش آزمون به 35/12 ± 99/48 درجه در پس آزمون و در گروه کینزیوتیپ وتمرینات تقویتی مچ پا با توپ بوسو از 85/13 ± 95/38 درجه پیش آزمون به 78/7 ± 08/52 درجه در پس آزمون رسید. به نظر می رسد که جهت اصلاح ناهنجاری زاویه شست کج و بهبود درد و تعادل در زنان می توان از برنامه ترکیبی تیپ و تمرینات تقویتی مچ پا با توپ بوسو استفاده کرد.