1403/04/05
شهناز شهرجردی

شهناز شهرجردی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7903-8567
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36619279100
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه فیزیولوژی و آسیب شناسی ورزشی
تلفن: 08634173492

مشخصات پژوهش

عنوان
مقایسۀ سبک زندگی ارتقادهندۀ سالمت و ارزشمندی زندگی در افراد با و بدون سابقۀ ابتال به کووید-19
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
ارزشمندی زندگی، سبک زندگی سالم، کووید-19
سال 1400
مجله پژوهشنامه روانشناسي مثبت
شناسه DOI
پژوهشگران صغری اکبری چرمهینی ، شهناز شهرجردی ، احسان منصوری

چکیده

بررسی ابعاد سالمت جسمی و روانی افراد در مواجهه با بحرانهایی همچون کرونا اهمیت زیادی دارد و به برنامهریزی بهتر برای کاهش پیامدهای منفی کمک میکند. این تحقیق با هدف بررسی مقایسهایی سبک زندگی ارتقادهندۀ سالمتی و ارزشمندی زندگی افراد با و بدون سابقه ابتال به کووید-19 انجام شد. روش پژوهش از نوع پسرویدادی )علی - مقایسهایی( بود. تعداد 272 نفر بزرگسال )124 نفر با سابقه ابتال به کووید-19 و 148 نفر سالم( به روش نمونهگیری دردسترس و با ارسال لینک به آنها به پرسشنامه سبک زندگی و شاخص ارزشمندی زندگی پاسخ دادند. دادههای بهدستآمده با استفاده از آزمون آماری تحلیل واریانس چندمتغیره تجزیهوتحلیل شدند. نتایج نشان دادند بین دو گروه در مؤلفههای سبک زندگی ارتقادهندۀ سالمتی تفاوت معناداری وجود دارد و گروه افراد با سابقه ابتال به کووید-19 در تمامی مؤلفههای این متغیر نمره پایینتری از گروه بدون سابقه ابتال کسب کردند؛ ولی در متغیر ارزشمندی زندگی بین دو گروه تفاوت معناداری مشاهده نشد. سبک زندگی ارتقادهندۀ سالمتی در پاندمی کرونا میتواند در ابتال به کووید- 19 نقش داشته باشد. آموزش مهارتهای بهبود و ارتقای سبک زندگی کمک ارزندهایی برای کاهش پیامدهای آسیبرسان این ویروس در ابعاد جسمانی و روانشناختی افراد جامعه خواهد بود.