1403/04/05
شهناز شهرجردی

شهناز شهرجردی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7903-8567
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36619279100
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه فیزیولوژی و آسیب شناسی ورزشی
تلفن: 08634173492

مشخصات پژوهش

عنوان
تعیین روایی و پایایی افزونه اینکلاینومتر گوشی هوشمند در اندازه گیری دامنه حرکتی مفصل مچ پا
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
روایی ، پایایی بین آزمونگر ، پایایی درون آزمونگر ، افزونه کلاینومتر ، گوشی هوشمند.
سال 1397
پژوهشگران بهمن کرمی اوریادی ، مسعود گلپایگانی ، شهناز شهرجردی ، زینب همتی

چکیده

زمینه و هدف:هدف پژوهش حاضر تعیین روایی و پایایی افزونه کلاینومتر گوشی هوشمند در اندازهگیری دامنه حرکتی مفصل مچ پا به عنوان یکی از عوامل آمادگی جسمانی میباشد.روش شناسی:پژوهش حاضر به لحاظ هدف از نوع توسعهای و از نظر شیوه انجام کار از نوع همبستگی میباشد. پس از ساخت ابزار مورد نظر، 31 نفر از دانشجویان دانشگاه اراک بهصورت داوطلبانه در پژوهش شرکت کردند. برای بررسی روایی افزونه کلاینومتر از ضریب همبستگی پیرسون در سطح معناداری p≤ 0/05 استفاده شد. همچنین بهمنظور بررسی پایایی درون آزمونگر و پایایی بین آزمونگر از ضریب همبستگی درون گروهی استفاده گردید.یافته ها:میانگین ضریب همبستگی پیرسون برای کلیه حرکات 0/84 به دست آمد. همچنین میانگین پایایی درون آزمونگر افزونه کلاینومتر برای ارزیاب اول در حرکات انجام گرفته 0/93 و برای ارزیاب دوم 0/96 محاسبه گردید. همچنین میانگین پایایی بین آزمونگر برای حرکات پلانتار و دورسی فلکشن، 0/84 محاسبه شد.نتیجه گیری:افزونه کلاینومتر گوشی هوشمند برای اندازهگیری دامنه حرکتی فعال مفصل مچ پا دارای روایی و پایایی درون آزمونگر و بین آزمونگر بسیار مطلوبی میباشد.