1403/03/25
شهناز شهرجردی

شهناز شهرجردی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7903-8567
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36619279100
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه فیزیولوژی و آسیب شناسی ورزشی
تلفن: 08634173492

مشخصات پژوهش

عنوان
تأثیر تمرینات پیلاتس و انعطاف پذیری بر تعادل و ترس از افتادن زنان سالمند
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
آزمـون تعادلـی بـرگ، برخاسـتن و راه رفتـن زمـان دار ، تمرینات کششـی، ســالمندی، مقیــاس کارآمــدی افتادن
سال 1400
مجله نشريه رفتار حركتي و روانشناسي ورزشي ايران
شناسه DOI
پژوهشگران مژگان میرزائی ، حسن افتخار اردبیلی ، شهناز شهرجردی ، محمد خرمی مقدم

چکیده

چکیده هـدف از مطالعـه حاضـر تعییـن اثربخشـی تمرینـات پیالتـس و انعطافپذیـری بـر تعـادل و تــرس از افتــادن زنــان ســالمند بــود. پژوهــش از نــوع نیمهتجربــی بــا طــرح پیشآزمــون - پسآزمــون گروههــای تصادفــی بــود. شــرکتکنندگان، زنــان ســالمند ســالم 60-80 ســاله بودنــد کــه بهصــورت هدفمنــد انتخــاب شــدند و بهصــورت تصادفــی در ســه گــروه پیالتــس )15 نفــر(، انعطافپذیــری )15 نفــر( و کنتــرل )14 نفــر( قــرار گرفتنــد. آزمــون تعادلــی بــرگ و برخاســتن و راهرفتــن زمــاندار بــرای اندازهگیــری تعــادل و پرســشنامه مقیــاس کارآمــدی افتــادن بهمنظــور اندازهگیــری تــرس از افتــادن اســتفاده شــد. گروههـای تمرینــی در 12 هفتـه برنامـه تمرینـی شــرکت کردنــد درحالیکــه گــروه کنتــرل در هیــچ برنامــه ســازمانیافتهای شــرکت نکــرد. هــر ســه گــروه پیشآزمــون را قبــل از شــروع دوره تمرینــی و پسآزمــون را پــس از اتمــام آن انجــام دادنــد. تحلیــل آمــاری بــا اســتفاده از نرمافــزار SPSS نســخه 23 انجــام شــد. بــرای تحلیــل دادههــا از آزمــون تحلیــل کوواریانــس یکطرفــه و آزمــون تعقیبــی بونفرونــی در ســطح معنــاداری 05/0≥P اســتفاده شــد. مطابــق نتایــج تفــاوت بینگروهــی معنــادار بیــن گــروه کنتــرل و پیالتــس )001/0 =p )و گــروه کنتــرل و انعطافپذیــری )001/0 =p )مشــاهده شــد. اگرچــه در خصــوص آزمـون بـرگ تفـاوت معنـاداری بیـن گـروه پیالتـس و انعطافپذیـری یافـت شـد کـه بـه ســود گــروه پیالتــس بــود )008/0 =p ،)بااینحــال تفــاوت معنــاداری در خصــوص آزمــون برخاســتن و راهرفتــن زمــاندار و تــرس از افتــادن بیــن دو گــروه مشــاهده نشــد. نتایــج نشــان داد تمرینــات پیالتــس و انعطافپذیــری میتوانــد بــه بهبــود تعــادل و همچنیــن کاهــش تــرس از افتــادن زنــان ســالمند بیانجامــد.