1403/04/05
شهناز شهرجردی

شهناز شهرجردی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7903-8567
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36619279100
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه فیزیولوژی و آسیب شناسی ورزشی
تلفن: 08634173492

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر تمرینات متقابل بر ردر و ناتوانی ورزشکاران بعد از جراحی رباط صلیبی قدامی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
تمرینات متقابل، درد، ناتوانی، جراحی رباط صلیبی قدامی، ورزشکار
سال 1394
پژوهشگران شهناز شهرجردی(استاد راهنما)، مسعود گلپایگانی(استاد مشاور)، رضا کاظمی(دانشجو)

چکیده

هدف ازین پژوهش تاثیر تمرینات متقابل بر درد و ناتوانی ورزشکاران بعد از جراحی رباط صلیبی قدامی است