1403/04/02
شهناز شهرجردی

شهناز شهرجردی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7903-8567
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36619279100
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه فیزیولوژی و آسیب شناسی ورزشی
تلفن: 08634173492

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی شیوع ناهنجاریهای عضلانی-اسکلتی اندام فوقانی و تحتانی کارکنانِ شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
:ناهنجاریعای عضلانی-اسکلتی اندام فوقانی و تحتانی، زن و مرد، شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی
سال 1398
پژوهشگران شهناز شهرجردی ، زینب مندعلی زاده

چکیده

زمینه و هدف: هدف از این پژوهش بررسی شیوع ناهنجاری های عضلانی-اسکلتی اندام فوقانی و تحتانی کارکنان شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی می باشد. این پژوهش از نوع توصیفی و بصورت میدانی انجام شد. نفر از کارکنان شرررکت توزیع نیروی برق اسررتان مرکزی از نار ناهنجاریعای عضررلانی اسررکلتی ربا ری 977 روش کار :در این پژوهش شدند. ازصفحه شطرنجی و خط کش منعطف برای اندازه گیری ناهنجاریعای اندام فوقانی: سر به جلو، گردپشتی(کیفوز)، گودپشتی( وردوز)، کج پشتی(اسکو یوز) و از کو یس و گونیامتر در ناهنجاری های اندام تحتانی( زانوی پرانتزی، زانوی ضربدری، نوع کف پا) استفاده شده p 0/05(% 95اسررت. تجزیه و تحلید داده ها با اسررتفاده از مار توصرریفی(میان ین، انحراف معیار) و توزیع فراوانی با ضرررین ا ینان ≤ ) نشان داده شده است. % 93/4 %) بودند. 2/7 %) و ک ترین از شعرستان رق باد (34/5 یافته ها :در این پژوهش اکثریت ن ونههای تحقیق از شعرستان اراک ( % را زنان تشکید می دهند. میان ین و انحراف معیار سن، وزن، قد و شاخص توده بدنی کارکنان شرکت توزیع 6/6از ن ونه ها را مردان و ) 26/52±3/87 ) سررانتی ترو ( 175/53±7/27( ) کیلوگرم، 81/94±13/71 ) سررا(،( 36/54±6/89( نیروی برق اسررتان مرکزی بهترتین: ،)39/97 ± 11/04 کیلوگرم بر مترمربع بود. نتایج حاصررد از توصرریف ناهنجاریها نشرران داد میان ین و انحراف معیارهای زاویه کیفوز ( ) بود.18/46 ± 10/17)، سر به جلو ( 13/24 ± 10/75)، شانه گرد (47/94 ± 15/35زاویه وردوز ( نتیجه گیری :بیشترین زاویه کیفوز و وردوز، شانه گرد و سر بهجلو را ماموران قرائت کنتور داشتند. میزان کج پشتی معرههای پشتی در کارکنان اداری و رانندگان و کج پشتی معرههای ک ری در ماموران قرائت کنتور بیشتر از سایر کارکنان بو