1403/04/05
شهناز شهرجردی

شهناز شهرجردی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7903-8567
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36619279100
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه فیزیولوژی و آسیب شناسی ورزشی
تلفن: 08634173492

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر تمرینات منتخب اصلاحی بر درد عصب سیاتیک ورزشکاران
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
تمرینات منتخب اصلاحی، درد عصب سیاتیک، ورزشکاران
سال 1401
مجله فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد
شناسه DOI
پژوهشگران احسان الوانی ، مسعود گلپایگانی ، شهناز شهرجردی ، سجاد برخوری مهنی

چکیده

زمینه و هدف درد سیاتیک یکی از پرهزینه ترین اختلالات برای جامعه از نظر کیفیت زندگی و و ناتوانی است هدف از این پژوهش تاثیر تمرینات منتخب اصلاحی بر درد عصب سیاتیک ورزشکاران است.