1403/03/30
شهناز شهرجردی

شهناز شهرجردی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7903-8567
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36619279100
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه فیزیولوژی و آسیب شناسی ورزشی
تلفن: 08634173492

مشخصات پژوهش

عنوان
تأثیر هشت هفته پیلاتس و ماساژ حرارتی- مکانیکی بر علائم حیاتی، شاخص التهابی، کیفیت زندگی و سلامت روان زنان مبتلا به پر فشاری خون
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
پر فشاری خون پیلاتس ماساژ حرارتی-مکاییکی پروتئین واکنشگر C کیفیت زیدگی و سلامت روان
سال 1399
مجله دانشور پزشكي
شناسه DOI
پژوهشگران شهناز شهرجردی

چکیده

چکیده مقدمه و هدف: پرفشاری خون حوادث قلبی عروقی را حدود 2 تا 3 برابر در فرد افزااش مزی دهزد . هدف اشن پژوه تأثیر پیالتس و ماساژ حرارتی- مکزاییکی بزر عالئز حیزاتی شزاخ التهزابی و کیفیت زیدگی و سالمت روان زیان مبتال به پرفشاری خون است. مواد و روش ها: در اشن تحقیق ییمه تجربی از بین زیان مبتال به پر فشاری خون مراجعه کننده بزه کلینیک های داخلی شهرستان اراک تعداد 54 یفر ایتخاب و به طور تصادفی در سه گزروه پزیالتس ماساژ حرارتی-مکاییکی و کنترل قرار گرفتند. گروه پیالتس و ماساژ به مدت 8 هفتزه )3 جلسزه در هفته و هر جلسه 54-54 دقیقه( ایجام دادید؛ اما گزروه کنتزرل در طزول اشزن دوره فعالیزت ورزشزی منظمی یداشتند. سطح سرمی پروتئین واکنشگر C ضربان قلب و میزاان فشزارخون ایزدازه گیزری شدید و همچنین پرسشنامه های کیفیت زیدگی و سالمت روان تکمیل شدید. تحلیل داده ها بزه کمزک یرم افاار یسخه 24 با استفاده از آزمون های t زوجی شده و تحلیل وارشایس شک طرفه و در سزطح معنی داری 44/4 ایجام شد. یتاشج: یتزاشج یشزان داد میزاان فشزارخون سیسزتولیک و دشاسزتولیک )42/4=p )و فزاکتور التهزابی )42/4=p )در هر دو گروه کزاه معنزاداری داشزتند . همچنزین بزین گزروه هزای پزیالتس و ماسزاژ حرارتی-مکاییکی و کنترل تفاوت معنادار بود؛ اما اثزرات معنزاداری در تعزداد ضزربان قلزب وجزود یداشت )35/4=p .)بهبود کیفیت زیدگی و سالمت روان در گروههای تجربی یسبت بزه گزروه کنتزرل وجود داشت. یتیجه گیری: هشت هفته پیالتس تأثیر بیشتری بر میاان فشارخون و شاخ التهزابی گذاشزته امزا تأثیر بهبود کیفیت زیدگی و سالمت روان با ماساژ حرارتی-مکاییکی بیشتر از پیالتس بوده است.