1403/03/29
شهناز شهرجردی

شهناز شهرجردی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7903-8567
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36619279100
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه فیزیولوژی و آسیب شناسی ورزشی
تلفن: 08634173492

مشخصات پژوهش

عنوان
تأثیر تمرینات منتخب اصلاحی و ارتوز پا بر بیماران مبتلا به اسکولیوز
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
واژگان کلیدی: اسکولیوز، تمرینات منتخب اصلاحی، ارتوز پا
سال 1398
پژوهشگران شهناز شهرجردی(استاد راهنما)، مسعود گلپایگانی(استاد مشاور)، زهرا رئیسی(استاد مشاور)، احمد کریمی سورکی(دانشجو)

چکیده

زمینه و هدف: هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر تمرینات منتخب اصلاحی شروت و ارتوز پا بر بیماران مبتلا به اسکولیوز بود. پسر نوجوان مبتلا به اسکولیوز ایدیوپاتیک با میانگین سن 30 مواد و روشها: در پژوهش نیمه تجربی حاضر ،)n=10 کیلوگرم شرکت و به طور تصادفی به سه گروه تمرین (55/83 سانتیمتر و وزن 166/6 سال، قد 14/95 جلسه در هفته در تمرینات 3 هفته، 8 ) تقسیم شدند. آزمودنیها در گروه تمرین به مدت n=10)، کنترل (n=10ارتوز ( ساعت از ارتوزهای کف پا که بصورت اختصاصی 4 هفته روزانه حداقل 8 اصلاحی منتخب شروت و در گروه ارتوز برای هر نفر ساخته شده بود، استفاده کردند. گروه کنترل در این مدت تحت درمان خاصی قرار نداشت. از دستگاه فورمتریک قبل و بعد از مداخلات برای بررسی میزان زاویه اسکولیوز افراد استفاده شد. برای تعیین نرمال بودن دادهها از آزمون شاپیروویلک، برای محاسبه میانگین و انحراف استاندارد از آمار توصیفی و برای بررسی تحلیل دادهها از spss آزمون تحلیل واریانس با طرح اندازهگیری مکرر استفاده شد. تحلیل دادهها توسط نرم افزار در سطح 16 انجام شد.p ≤ 0/05 درصد و 95معناداری یافتهها: نتایج این مطالعه نشان داد که تمرینات منتخب اصلاحی شروت و استفاده از ارتوز کف پا در کاهش زاویه تمرینات اصلاحی عملکرد بهتری در کاهش زاویه ، اسکولیوز تأثیر دارد و همچنین مطابق با نتایج تست تعقیبی .)p ≤ 0/05( اسکولیوز نشان داد نتیجهگیری: نتایج پژوهش حاضر بیانگر این بود که تمرینات منتخب اصلاحی شروت و ارتوز کف پا در کاهش زاویه اسکولیوز مؤثر هستند؛ بنابراین به نظر میرسد تمرینهای منتخب اصلاحی شروت و ارتوز کف پا روش سودمندی جهت بهبود زاویه اسکولیوز باشند و از افزایش میزان شیوع ناهنجاری اسکولیوز جلوگیری میکنند بنابراین از تمرینات اصلاحی شروت و ارتوز کف پا ، پیشنهاد میشود که در برنامه ی درمانی افراد مبتلا به این دفورمیتی استفاده گردد.