1403/04/02
شهناز شهرجردی

شهناز شهرجردی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7903-8567
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36619279100
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه فیزیولوژی و آسیب شناسی ورزشی
تلفن: 08634173492

مشخصات پژوهش

عنوان
ارتباط ترس از حرکت و ناتوانی عملکردی در بیماران مبتلا به استئوآرتریت زانو با سابقه ورزشی
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
ترس از حرکت، ناتوانی عملکردی، ورزشکار ،
سال 1398
پژوهشگران مسعود گلپایگانی ، مریم عبادی ، شهناز شهرجردی

چکیده

زمینه و هدف: استئوآرتریت زانو یک بیماری تخریبی مفصل است که سیر طبیعی این بیماری منجر به ضعف و ناتوانی بیمار می شود.هدف اصلی این تحقیق، بررسی ارتباط بین ترس از حرکت و ناتوانی عملکردی در بیماران مبتلا به استئوآرتریت زانو با سابقه ورزشی بود. سال، با سابقه ورزشی مبتلا به استئوآرتریت زانو که در یک دوره دو ماهه به 55 تا 30 روش کار: آزمودنی های تحقیق را کلیـه مردان نفر به روش نمونه گیری هدفمند انتخـاب شـدند. 50 کلینیک های فیزیوتراپی اراک مراجعه کرده اند، تشکیل داده اند. از این جامعـه گردآوری »لیشولم« و مقیاس نمره گذاری زانوی»تامپـا« اطلاعات لازم برای انجام این پژوهش به وسیله ی دو پرسشنامه ی ترس از حرکـت شد. این تحقیـق از نوع تحقیقات توصیفی همبستگی است که در آن از آمار توصیفی برای سـازماندهی و خلاصـه کردن داده ها و از آمار استنباطی(تحلیل رگرسیونی) به منظور بررسـی آزمـون فرضـیه هـای تحقیق استفاده شده است. اطلاعات حاصل از این پژوهش با استفاده . مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت16 نسـخه SPSSاز نرم افزار یافته ها: یافته ها نشان دادند که بین ترس از حرکـت و نـاتوانی عملکـردی در بیمـاران مبتلا به استئوآرتریت زانو با سابقه ورزشی رابطه (p معناداری وجود داشته است و بین ترس از حرکت و ناتوانی عملکردی با سابقه ورزشی ارتباط معنی داری وجود دارد ≤ 0.5). نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان داد که بین ترس از حرکـت و نـاتوانی رابطه وجود دارد . نـاتوانی در بیماران با سابقه ورزشی قابـل مشـاهده بـود ولی این بیماران ، سطح کمتری از ترس در حرکت را نشان دادند .