1403/03/29
شهناز شهرجردی

شهناز شهرجردی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7903-8567
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36619279100
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه فیزیولوژی و آسیب شناسی ورزشی
تلفن: 08634173492

مشخصات پژوهش

عنوان
تأثیر کایفوز بر سیکل خواب وبیداری دانشجویان دختر دانشگاه اراک
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
کایفوز، سیکل خواب وبیداری، دختر
سال 1397
پژوهشگران مسعود گلپایگانی(استاد راهنما)، شهناز شهرجردی(استاد مشاور)

چکیده

مقدمه: افزایش بیش ازحد طبیعی انحنای پشت را پشت گرد یا کایفوز پشتی می گویند. ناهنجاری های وضعیتی، من جمله کایفوز، تغییرات نامطلوبی هستند که ساختار اسکلتی بدن و راستای طبیعی قامت را بر هم می زنند. مسئله خواب وبیداری ازمسائلی است که سالیان دراز فکر بشر را به خود مشغول کرده است و اختلال در این چرخه مشکلات فراوانی به بار خواهد آورد. هدف از این تحقیق بررسی تأثیر کایفوز بر سیکل خواب وبیداری دختران دانشجوی دانشگاه اراک می باشد. روش پژوهش: روش این تحقیق از نوع همبستگی بود.جامعه آماری این پژوهش را دختران دانشجوی دانشگاه اراک تشکیل دادند.پس از تکمیل رضایت نامه توسط افراد نمونه ،افرادی که داوطلب بررسی ناهنجاری های ستون فقرات خود بودند،مورد ارزیابی قرار گرفتند ، بدین صورت که ابتدا قد و وزن آن ها اندازه گیری و سپس از طریق خط کش منعطف مورد ارزیابی قرار گرفتند.در مرحله بعد به وسیله ارزیابی 4 بعدی دستگاه فورمتریک مورد معاینه دقیق قرار گرفتند سپس سی نفر که دارای هایپر کایفوزیس بودند، انتخاب و به دو گروه کنترلی و گروه تجربی تقسیم شدند.سپس توسط پرسشنامه وضعیت خواب هر گروه بررسی شد. بعد از ارائه تمرینات به گروه تجربی ، هردو گروه کنترلی و تجربی مورد ارزیابی با دستگاه فورمتریک قرار گرفتند و زاویه کایفوز آن ها ثبت گردید.تجزیه وتحلیل آماری در این تحقیق از ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن و همچنین tوابسته و مستقل و آزمون من ویتنی و ویلکاکسون برای مقایسه میانگین هااستفاده شده است. و جمع آوری اطلاعات توسط نسخه spss16 و در سطح معنی داری 05/0انجام شده است. یافته ها: بین کایفوز و ابعاد مختلف خواب ارتباط معنی داری وجود دارد.و همچنین با توجه به اختلاف بین میانگین زاویه کایفوز در گروه تجربی در پیش آزمون و پس آزمون می توان به این نتیجه رسید که تمرینات اصلاحی بر کاهش زاویه کایفوز تأثیر مثبت داشته است. و همچنین با توجه به میانگین های جدول میزان کیفیت خواب و ابعاد آن در گروه تجربی در پیش آزمون و پس آزمون و اینکه در پرسشنامه کیفیت خواب هرچه نتیجه به صفر نزدیک تر باشد تأثیر بیشتراست ، این طور استنباط می شود که پروتکل تمرینی بر بهبود کیفیت خواب و ابعاد آن تأثیر دارد. نتیجه گیری : بر اساس تحقیق انجام شده این طور نتیجه گیری می شود که کایفوز بر سیکل خواب وبیداری تأثیر مثبت داشته و کاهش زاویه کایفوز باعث بهبود در