1403/03/28
شهناز شهرجردی

شهناز شهرجردی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7903-8567
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36619279100
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه فیزیولوژی و آسیب شناسی ورزشی
تلفن: 08634173492

مشخصات پژوهش

عنوان
تأثیر 8 هفته تمرینات با کش تراباند و ثبات مرکزی بر درد کمر و کیفیت زندگی بیماران با نارسایی مزمن کلیه تحت دیالیز صفاقی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
نارسائی مزمن کلیه، دیالیز صفاقی، تمرینات با کش تراباند، تمرینات ثبات مرکزی، کمر درد، کیفیت زندگی
سال 1401
پژوهشگران ریحانه ابراهیمی(دانشجو)، شهناز شهرجردی(استاد راهنما)

چکیده

مقدمه و هدف: هدف از مطالعه حاضر تاثیر ۸هفته تمرین باکش تراباند و ثبات مرکزی بر دردکمر و کیفیت زندگی بیماران با نارسایی مزمن کلیه تحت دیالیز صفاقی بود.این پژوهش کارآزمایی بالینی بااندازه گیری پیش آزمون_پس آزمون با گروه کنترل و از نوع نیمه تجربی ،مقطعی و کاربردی بود.