1403/03/29
شهناز شهرجردی

شهناز شهرجردی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7903-8567
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36619279100
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه فیزیولوژی و آسیب شناسی ورزشی
تلفن: 08634173492

مشخصات پژوهش

عنوان
ارتباط بین ناهنجاری های قامتی با کیفیت زندگی و سلامت روان دانشجویان دختر دانشگاه فرهنگیان اراک
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
ناهنجاری های قامتی، کیفیت زندگی، سلامت روانی.
سال 1396
مجله مجله علوم پزشكي شهركرد
شناسه DOI
پژوهشگران شهناز شهرجردی ، لاله پوریامنش ، محمد کریمی زاده اردکانی ، محمدعلی انصاری

چکیده

زمینه و هدف :وجود ناهنجاری های وضعیتی، تأثیر نامطلوبی بر درک و تصور بدنی به خصوص در افراد جوان دارد. ناهنجاری ها اگر به موقع شناسایی و درمان نشوند ممکن است آثار نامطلوبی بر عملکرد فیزیولوژیک بدن داشته باشند. هدف این پژوهش، بررسی ناهنجاری های عضلانی اسکلتی ستون فقرات دانشجویان دختر پردیس دانشگاه فرهنگیان اراک و ارتباط آن با سلامت روان و کیفیت زندگی می باشد. روش بررسی: پژوهش حاضر از نوع توصیفی مقطعی و همبستگی محسوب می شود. در این مطالعه، نمونه ای 120 نفری از دانشجویان به روش تصادفی خوشه ای، انتخاب گردید. به منظور گردآوری داده های مربوط به ناهنجاری های عضلانی اسکلتی، از صفحه شطرنجی و آزمون سازمانی نیویورک و خط مرجع شاقولی و خط کش و GHQ منعطف و جهت جمع آوری اطلاعات مربوط به کیفیت زندگی و سلامت روان از دو پرسشنامه ی معتبر پرسشنامه سلامت روان گلد برگ استفاده شد. یافته ها :نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد که حدود 91 % دانشجو معلمان دارای انواع مختلفی از ناهنجاری های عضلانی اسکلتی بودند و تنها بین کیفیت زندگی دانشجویان با ناهنجاری های عضلانی اسکلتی رابطه معکوس و معنی داری وجود دارد. نتیجه گیری: ناهنجاری های عضلانی اسکلتی، نه تنها در سلامت جسمی و کارکرد اندام ها موثر است، بلکه بر فاکتورهای روان شناسی نیز تأثیرگذار خواهد بود. بنابراین می توان نتیجه گرفت که شناسایی به موقع آن ها تأثیر به سزایی در سلامت جسمی و روحی افراد جامعه خواهد داشت.