1403/03/28
شهناز شهرجردی

شهناز شهرجردی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7903-8567
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36619279100
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه فیزیولوژی و آسیب شناسی ورزشی
تلفن: 08634173492

مشخصات پژوهش

عنوان
تأثیر ماساژ سوئدی بر عوامل خطر ارگونومیکی و دامنه حرکتی زنان آرایشگر مبتلا به اختلالات اسکلتی عضلانی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
اختلالات عضلانی اسکلتی، ماساژ سوئدی، آرایشگران، عوامل خطر ارگونومی
سال 1402
پژوهشگران فاطمه کلانتری(دانشجو)، شهناز شهرجردی(استاد راهنما)، صفورا قاسمی(استاد راهنما)

چکیده

زمینه و هدف: بدنبال فعالیت های تکراری و عدم رعایت دامنه‌حرکتی‌شغلی مناسب در آرایشگری، از ماساژ‌درمانی که جزو ابزارهای درمانی غیرتهاجمی مورد‌استفاده برای تسکین‌درد بسیاری بیماری ها از جمله اختلالات عضلانی‌اسکلتی می باشد، استفاده شد. هدف از تحقیق بررسی تاثیر یک دوره ماساژ سوئدی بر عوامل خطر ارگونومیکی و دامنه حرکتی شغلی زنان آرایشگر مبتلا به اختلالات عضلانی‌اسکلتی بود. روش بررسی: پژوهش حاضر نیمه‌تجربی با طرح پیش‌آزمون پس‌آزمون از نوع کاربردی به دو روش گروه تجربی وکنترل بود. جامعه آماری این پژوهش را 42 نفر از زنان آرایشگر مبتلا به اختلالات عضلانی‌اسکلتی در شهر اراک تشکیل دادند. اطلاعات مرتبط با درد از طریق پرسشنامه کرنل و جهت بررسی عوامل خطر ارگونومی از پرسشنامه ربا(ارزیابی سریع کل بدن) استفاده شد. دامنه حرکتی‌شغلی با استفاده از گونیامتر اندازه‌گیری گردید. از آزمون شاپیروویلک به بررسی نرمال بودن توزیع داده ها و آزمون لون به بررسی همگنی واریانس بین گروهی پرداخته شد.مقایسه‌های میانگین بین گروهی آزمون t مستقل و درون گروهی از t همبسته استفاده شد. کلیه آزمون‌های آماری با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 25 و در سطح معنی داری P≤0.05 ارزیابی شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد که نمره ارگونومی در گروه تجربی کاهش معنی دار (001/0 ≥p) نسبت به گروه کنترل (008/0 =p) داشته است.دامنه های حرکتی شغلی در هر شش ناحیه در گروه تجربی کاهش معنی داری(001/0 ≥p) نسبت به کنترل (011/0 ≥p) داشته‌اند. یافته ها در زمینه اختلالات عضلانی‌اسکلتی نشان داده‌اند که تفاوت معنی‌دار بین‌گروهی (033/0 ≥p) در اختلالات عضلانی‌اسکلتی در تمامی نواحی مورد ارزیابی مشاهده می‌شود.به این ترتیب که اختلالات عضلانی‌اسکلتی در گروه تجربی کاهش معنی‌داری نسبت به گروه کنترل داشته است. به عنوان نتایج تکمیلی مقایسه های درون گروهی نشان دهنده‌ی کاهش معنی دار کلیه دامنه های حرکتی شغلی در گروه تجربی (007/0 ≥p) و افزایش معنی‌دار در کرنل های شانه راست، فوقانی دست راست و سایر نواحی دیگر بدن در گروه‌کنترل (041/0 ≥p) بود. نتیجه‌گیری: یک دوره ماساژ سوئدی بر عوامل خطر ارگونومیکی و دامنه‌حرکتی زنان آرایشگر مبتلابه اختلالات اسکلتی عضلانی تاثیر دارد.