1403/04/05
شهناز شهرجردی

شهناز شهرجردی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7903-8567
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36619279100
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه فیزیولوژی و آسیب شناسی ورزشی
تلفن: 08634173492

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر هشت هفته تمرینات اصلاحی وآموزش ارگونومی محل کار، بر درد وراستای پاسچر مردان قالیباف مبتلا به سندروم متقاطع فوقانی شهرستان آران وبیدگل
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
سندرم متقاطع فوقانی ، تمرینات اصلاحی ، ارگونومی ، مردان قالیباف
سال 1400
پژوهشگران علی اکبر جندقیان بیدگلی(دانشجو)، شهناز شهرجردی(استاد راهنما)

چکیده

مقدمه وهدف : سندروم متقاطع فوقانی نوعی اختلال اسکلتی – عضلانی درربع فوقانی بدن است که بر اثروجود سه ناهنجاری کایفوز افزایش یافته ، سر به جلو وشانه به جلوایجاد می گردد .این سندروم میتواند باعث ایجاد درد ومشکل در فعالیت های جسمانی در همه افراد ، مشاغل وحرفه های گوناگون خصوصا" قالیبافان گردد. سندروم متقاطع فوقانی در قالی بافان به دلیل قرار گرفتن بر روی دار قالی به مدت طولانی بدون هیچ حمایت وتکیه گاهی وانجام فعالیت های تکراری وقرار گرفتن در پاسچرهای نامناسب وغلط و استاندارد نبودن ارگونومی محل کار باعث تشدید این عارضه وخصوصا" درد زیاد می گردد. هدف از این تحقیق تاثیر هشت هفته تمرینات اصلاحی وآموزش ارگونومی محل کار، بر درد وراستای پاسچر مردان قالیباف مبتلا به سندروم متقاطع فوقانی شهرستان آران وبیدگل می باشد. مواد وروش ها : در این پژوهش 45 نفر از مردان قالی باف دارای میانگین قد160/4،میانگین وزن 73/16ومیانگین سن47/92که دارای سندروم متقاطع فوقانی بودند پس از غربالگری اولیه انتخاب شده و پس از پر کردن فرم رضایت نامه ، مشخصات فردی وپرسش نامه درد بصورت تصادفی درسه گروه که دو گروه تجربی ویک گروه کنترل بود قرار گرفتند.نفرات در قالب گروههای 15نفره تمرینات اصلاحی ،اموزش واصلاح ارگونومی محل کار وکنترل مورد بررسی قرار گرفتند . برای اندازه گیری وسنجش کایفوز از کایفومتر ، شانه به جلو از خط کش دابل اسکولر وجهت اندازه گیری سربه جلو از گونیا متر ودیگر وسایلی چون ترازو ، صفحه شطرنجی ، آزمون نیویورک ( غربالگری اولیه) پرسش نامه شدت درد vas برای دریافت میزان درد در قبل وبعد از حرکات اصلاحی وهمچنین وسایل قالی بافی استاندارد برای تغییر ارگونومی محل کار مورد استفاده واقع شده است.