1403/03/25
شهناز شهرجردی

شهناز شهرجردی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7903-8567
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36619279100
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه فیزیولوژی و آسیب شناسی ورزشی
تلفن: 08634173492

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر یک دوره تمرینات فرانکل بر تعادل و هماهنگی مردان سالمند
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
تمرینات فرانکل -هماهنگی -تعادل -مردان سالمند
سال 1401
پژوهشگران الهه قدیری ، مسعود گلپایگانی ، شهناز شهرجردی

چکیده

هماهنگی و تعادل شاخصی برای تعیین میزان استقلال سالمندان در انجام فعالیت های روزمره محسوب می شود هدف از انجام این مطالعه بررسی تاثیر یک دوره تمرینات فرانکل بر هماهنگی و تعادل ایستا ، پویا و عملکردی پویا در مردان سالمند بود.