1403/05/03
شهناز شهرجردی

شهناز شهرجردی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7903-8567
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36619279100
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه فیزیولوژی و آسیب شناسی ورزشی
تلفن: 08634173492

مشخصات پژوهش

عنوان
ارتباط بین شدت درد با فعالیت بدنی و پاسچرهای کاری مختلف کارکنان اداری مرد مبتلا به کمر درد مزمن غیراختصاصی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
کمر درد مزمن غیر اختصاصی, شدت درد، فعالیت بدنی، پاسچر کاری
سال 1401
پژوهشگران شهناز شهرجردی(استاد راهنما)، صفورا قاسمی(استاد راهنما)، خلیل آرزومندی(دانشجو)

چکیده

این پژوهش رابطه شدت درد ناشی از کمر درد مزمن غیر اختصاصی با میزان فعالیت بدنی و پاسچر های ایستاده و نشسته کارمندان در حین کار بررسی نموده است. تعداد نمونه ها با استفاده ار نرم افزار G-power 30 نفر تعیین شد.ابتدا آزمون شونده پرسشنامه اطلاعات فردی و محیطی و پرسشنامه فعالیت بدنی بک را پر نمودند.از معیار نمره دهی VAS برای تعیین شدت درد استفاده شد.سپس مارکرهایی جهت اندازه گیری زوایای گردن، شانه، آرنج و کمر بر روی بدن آزمون شوندگان نصب گردید.از آزمون شونده در وضعیت ایستاده از نمای جانبی عکس گرفته شد سپس وی روی صندلی کاری خود نشسته و در یک وضعیت استاندارد از نمای جانبی عکس دیگری گرفته شد.همچنین از داوطلب به مدت 15 دقیقه در وضعیت نشسته در حین کار از نمای جانبی فیلم گرفته شد.عکس ها و فیلم گرفته شده وارد نرم افزار کینوا شده و زاوایای مد نظر اندازه گیری شد.برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون پیرسون استفاده گردید. یافته های این پژوهش نشان داد که شدت درد با فعالیت بدنی ،زاویه گردن در حین کار، زاویه گردن و آرنج در وضعیت نشسته استاندارد، زاویه گردن در حالت ایستاده رابطه معکوس و با زاویه آرنج در حین کار رابطه مثبت دارد. از یافته های این پژوهش می توان نتیجه گرفت که شدت درد ناشی از کمردرد مزمن غیر اختصاصی با فعالیت بدنی و پاسچرهای کاری رابطه دارد.لذا با توجه به شیوع کمر درد در بین افراد جامعه توصیه می شود ،آموزش هایی در رابطه با وضعیت مناسب بدنی در حین کار و تاثیر فعالیت بدنی در سلامت راستای ستون فقرات در اختیار افراد شاغل در مشاغل کم تحرک و یکجا نشین قرار داده شود.