1403/04/02
شهناز شهرجردی

شهناز شهرجردی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7903-8567
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36619279100
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه فیزیولوژی و آسیب شناسی ورزشی
تلفن: 08634173492

مشخصات پژوهش

عنوان
مقایسه ی ناهنجاری لوردوزیس در چاقی سیبی و گلابی شکل در دانش آموزان دختر پایه ی ششم ابتدائی ناحیه ی دو اراک
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
انحنای کمری، توزیع چربی، چاقی سیبی شکل، چاقی گلابی شکل، لوردوزیس
سال 1396
مجله مجله دانشگاه علوم پزشكي ايلام
شناسه DOI
پژوهشگران عادل علامی ، مسعود گلپایگانی ، شهناز شهرجردی

چکیده

چکیده مقدمه: چاقی یکی از فاکتور های موثر در ایجاد نا هنجاری های ستون فقرات به شمار می آید. مسئله ای که علاوه بر تعریف متداول چاقی، به ویژه از نظر تاثیر بر سلامتی فرد مهم می باشد، نحوهی تجمع چربی اضافی در بدن )نوع چاقی( است. از این رو، هدف از انجام پژوهش اخیر، مقایسه ی انحنای کمری و نا هنجاری آن )لوردوزیس( در چاقی سیبی و گلابی شکل بود. مواد و روش ها: این پژوهش از نوع مورد شاهدی بوده و جامعه ی آماری آن را کلیه ی دانش آموزان دختر پایه ی ششم ابتدایی ناحیه ی دو شهر اراک، تشکیل دادند. ابتدا تعداد 122 نفر چاق، به شیوه ی غیرتصادفی و هدف دار، بر اساس شاخص توده ی بدنی غربال شدند که تعداد 11 نفر در پژوهش شرکت نمودند و به عنوان نمونه ی نهایی انتخاب شدند؛ سپس آزمودنی ها بر اساس شاخص نسبت دور کمر به دور باسن، به دو گروه چاقی سیبی و گلابی شکل تقسیم شدند. ارزیابی انحنای کمری و تشخیص ناهنجاری لوردوزیس به وسیله ی دستگاه راستر استرو گرافی )دستگاه ارزیاب ستون فقرات( انجام گرفت. یافته ها ی پژوهش: اندازه ی انحنای کمری و میزان بروز نا هنجاری آن در دو گروه چاقی سیبی و گلابی شکل، تفاوت معنی داری داشتند، به طوری که اندازه ی انحنای کمری در افراد با چاقی سیبی شکل بزرگ تر و میزان بروز نا هنجاری لوردوزیس در آن ها بیشتر بود. بحث و نتیجه گیری: احتمال می رود، دلیل تفاوت در اندازه ی انحنای کمری و میزان بروز نا هنجاری آن در چاقی سیبی و گلابی شکل، نوع چاقی؛ یعنی نحوه ی توزیع چربی اضافی در بدن باشد و به نظر می رسد که نوع چاقی بر انحنای کمری تاثیر و در ایجاد نا هنجاری آن دخالت داشته باشد.