1403/05/04
شهناز شهرجردی

شهناز شهرجردی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7903-8567
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36619279100
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه فیزیولوژی و آسیب شناسی ورزشی
تلفن: 08634173492

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر تمرینات منتخب اصلاحی بر زاویه q افراد مبتلا به درد عصب سیاتیک
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
تمرینات منتخب اصلاحی، زاویه q، عصب سیاتیک
سال 1397
پژوهشگران مسعود گلپایگانی ، عیسی الوانی ، شهناز شهرجردی ، محمدجواد امیدی بروجنی

چکیده

زمینه و هدف: تورم عصب سیاتیک از بیماری های معمول اعصاب محیطی به شمار می رود. درد سیاتیک، یکی از هزینه برترین اختلالات برای جامعه از نظر کیفیت زندگی و ناتوانی است. ت اکنون برای حل این مشکل روش های متعددی از جمله جراحی، فیزیوتراپی و... مطرح شده اند. همچنین زاویه q برای تشخیص بسیاری از بیماری ها، مقایسه زانوی سالم و اسیب دیده و ارزیابی بهبود پس از فیزیوتراپی به کار می رود. این تحقیق به تاثیر تمرینات منتخب اصلاحی بر تغییر زاویه q افراد مبتلا به سایاتیکا می پردازد. مواد و روش ها: در این پژوهش 52 نفر از دانشجویان مبتلا به درد سیاتیک که دچار زانوی پرانتزی و ضربدری بودند به 4 گروه (دو گروه تجربی و دو گروه کنترل) تقسیم شدند. دو گروه تجربی به مدت 8 هفته تحت تمرینات منتخب اصلاحی قرار گرفتند. یافته ها: بر اساس نتایچ آزمون LSD مشخص شد که تمرینات اصلاحی منتخب منجر به کاهش شدت درد سیاتیک در هر دو گروه زانوی پرانتزی و ضربدری می شود (p<0.05). نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده می توان نتیجه گرفت که تمرینات اصلاحی منتخب منجر به کاهش شدت درد سیاتیک در هر دو گروه زانوی پرانتزی و ضربدری می شوند. همچنین مشخص شد که کاهش زاویه Q (زانوی پرانتزی) منجر به کاهش درد سیاتیک می شود.