1403/04/31
شهناز شهرجردی

شهناز شهرجردی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7903-8567
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36619279100
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه فیزیولوژی و آسیب شناسی ورزشی
تلفن: 08634173492

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر تمرینات اصلاحی بر تعادل زنان سالمند دارای هیپرکیفوزیس
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
تمرینات اصلاحی، هیپرکیفوز، زمین خوردن، تعادل پوسچر، سالمند
سال 1394
مجله دو ماه نامه علمي - پژوهشي فيض
شناسه DOI
پژوهشگران شهناز شهرجردی ، مسعود گلپایگانی ، فهیمه محمودی

چکیده

سابقه و هدف: زنان دارای هایپرکایفوزیس تعادل کافی نداشته و بدنشان دارای نوسان زیادی است که سبب میش ود بیشتر در معرض خطر زمین خوردن اختلال در تعادل و ثبات پوسچر شود. هدف ازین پژوهش بررسی تاثیر تمرینات اصلاحی بر تعادل دارای هایپرکیفوزیس بود.