1403/03/29
شهناز شهرجردی

شهناز شهرجردی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7903-8567
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36619279100
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه فیزیولوژی و آسیب شناسی ورزشی
تلفن: 08634173492

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر کینزیوتیپ و تمرینات تقویتی مچ پا با توپ بوسو بر درد، تعادل و زاویه شست پا زنان مبتلا به هالوکس والگوس
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
هالوکس والگوس ، درد، تعادل ، توپ بوسو
سال 1402
پژوهشگران زهرا گرامی پور(دانشجو)، شهناز شهرجردی(استاد راهنما)

چکیده

زمینه و هدف: هالوکس والگوس از دفورمیتی های شایع پا است که باعث انحراف خارجی نخستین انگشت پا و نیمه دررفتگی پیشرونده مفصل متاتارسو فالانژیال اول می شود. اگرچه ناهماهنگی عضلات پا و عدم تعادل عضلانی می تواند دلیل خم شدن جانبی انگشت شست پا باشد، تحقیقات کافی در مورد تمرینات قدرتی مفصل مچ پا و تمرینات قدرتی اطراف پا در بیماران مبتلا به هالوکس والگوس محدود است. هدف از اجرای این مطالعه بررسی تاثیر کنیزیوتیپ و تمرینات تقویتی مچ پا بر درد، تعادل و زاویه شست پای زنان مبتلا به هالوکس والگوس بود. روش‌ پژوهش: 45 زن مبتلا به هالوکس والگوس به همراه کف پای صاف (سن 20-35 سال) بطور داوطلبانه شرکت نمودند و به صورت تصادفی در سه گروه کینزیوتیپ (15 نفر)، کینزیوتیپ به همراه تمرینات تقویتی مچ پا (15 نفر) و کنترل (15 نفر) تقسیم شدند. به منظور ارزیابی میزان زاویه والگوس شست پا از گونیامتر، تعادل ایستا از آزمون لک لک و میزان درد از شاخص VAS استفاده شد. گروه کینزیوتیپ به مدت 4 هفته 3 جلسه در هفته و هر جلسه 24 ساعت ازتیپ استفاده کرد و گروه کینزیوتیپ به همراه تمرینات تقویتی مچ پا با توپ بوسو علاوه بر اعمال تیپ مانند گروه کینریوتیپ، تمرینات را به مدت 4 هفته و هر هفته 3 جلسه و هر جلسه به مدت 30 دقیقه انجام دادند. در حالیکه گروه کنترل در هیچ برنامه تمرینی سازمان یافته ای شرکت نکرد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های آنالیز واریانس یک طرفه (مقایسه بین گروهی) و تی وابسته (مقایسه درون گروهی) و از اندازه اثرCohens d برای تعیین اندازه اثر (ES) در آزمون t استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS نسخه 25 در سطح معنی داری (05/0 P ≤)ارزیابی شد. یافته ها : نتایج نشان داد پس از گذشت چهار هفته میزان ادراک درد ، تعادل و زاویه والگوس شست پای زنان مبتلا به هالوکس والگوس دو گروه کینزیوتیپ و کینزیوتیپ به همراه تمرینات تقویتی مچ پا در پس آزمون بطور معنی داری نسبت به پیش آزمون بهبود داشته است در حالیکه تغییر معنی داری در گروه کنترل پس از گذشت چهار هفته مشاهده نشد (05/0 ≤P). همچنین مقایسه اندازه اثر دو گروه کینزیوتیپ و کینزیوتیپ به همراه تمرینات تقویتی مچ پا نشان داد: میزان ادراک درد (79/2= d) ، تعادل (17/1= d) و زاویه والگوس شست پا (59/2= d) در گروه کینیزیوتیپ و تمرینات تقویتی مچ پا نسبت به کینزیوتیپ تنها بهبود قابل توجهی داشت. نتیجه گیری : با توجه به نتایج بدست آمده 4 هفته کینزیوتیپ و کینزیوتیپ به همراه تمرینات تقویتی مچ پا با توپ بوسو تاثیر مثبت و معناداری بر درد، تعادل و زاویه شست پای زنان مبتلا بهه هالوکس والگوس داشت. از طرف دیگر نتایج پژوهش حاضر حاکی از اثرگذاری بیشتر روش کینزیوتیپ همراه با تمرینات تقویتی مچ پا در بهبود درد، تعادل و زاویه والگوس شست پا نسبت به روش کینزیوتیپ به تنهایی بود. بنابراین در صورتی که هدف از ارائه تمرینات به زنان مبتلا به هالوکس والگوس بهبود درزد ، تعادل و کاهش زاویه والگوس شست پا است استفاده از روش کینزیوتیپ همراه با تمرینات تقوتی مچ پا پیشنهاد میگردد.