1402/12/06
شهناز شهرجردی

شهناز شهرجردی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7903-8567
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36619279100
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه فیزیولوژی و آسیب شناسی ورزشی
تلفن: 08634173492

مشخصات پژوهش

عنوان
هشت هفته برنامه بازتوانی قلبی در بیماران مبتلا به عارضه شریان کرونر: اثرات بر التهاب مزمن خفیف و عوامل فطر قلبی ز متابولیکی
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
کلیدواژه: آترواسکلروز، بازتوانی قلب، ورزش درمانی، التهاب
سال 1396
مجله پايش
شناسه DOI
پژوهشگران معصومه صادقی ، سونیا سادات هاشمی ، عباس صارمی ، شهناز شهرجردی

چکیده

مقدمه: بازتوانی ورزشی بخشی مهم و موثر در مراقبت جامع از بیماران قلبی است که علاوه بر کنترل بیماری، پیشرفت آن را کاهش می دهد و علائم آن را بهبود می بخشد. هدف مطالعه حاضر ارزیابی اثر 8 هفته برنامه بازتوانی قلبی بر عوامل خطر قلبی متابولیکی و سطو - سرمی پروتئین واکنشی C در بیماران مبتلا به عارضه عروق کرونر بود. مواد و روش کار: در این مطالعه نیمه تجربی در سال 1394 ، 30 بیمار عروق کرونر ) 15 بیمار در گروه آزمون و 15 بیمار در گروه کنترل( بصورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. گروه تجربی بر اساس وضعیت سلامت آنها در یک برنامه بازتوانی قلبی 24 جلسه ای شرکت داده شدند. گروه کنترل فقط مراقبت های معمول را دریافت نمود. سطو سرمی پروتئین واکنشی C )روش ایمونوتوریدیمتریک(، توده بدنی و شاخص های متابولیکی )روش آنزیمی( قبل و بعد از برنامه بازتوانی قلبی ارزیابی شد. داده ها در قالب نرم افزار SPSS 16 و با استفاده از آزمون تی وابسته مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها: هشتاد درصد آزمودنی ها مرد بودند و میانگین انحراف معیار سن آنها 1 / 6 ± 4 / 56 سال بود. بعد از 8 هفته برنامه بازتوانی قلبی نمایه توده بدن) 02 / 0 = P (، فشار خون سیستولی ) 01 / 0 = P (، کلسترول تام ) 04 / 0 = P (، تری گلیسرید ) 02 / 0 = P ( و LDL کلسترول - ( 03 / 0 = P ( به طور معنی دار کاهش یافت. همچنین آمادگی قلبی تنفسی ) Vo2max ( در گروه ورزشی بعد از 8 هفته برنامه بازتوانی افزایش معنی دار یافت ) 01 / 0 = P (. در مقابل، مقادیر پروتئین واکنشی C در پاسخ به برنامه بازتوانی قلبی تغییر معنی دار نداشت ) 28 / 0 = P .) بحث و نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد 8 هفته برنامه بازتوانی قلبی، بدون تغییر در مقادیر پروتئین واکنشی C، موجب بهبود عوامل خطر قلبی متابولیکی در بیماران مبتلا به عارضه شریان کرونر می شود. -