1402/12/06
شهناز شهرجردی

شهناز شهرجردی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7903-8567
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36619279100
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه فیزیولوژی و آسیب شناسی ورزشی
تلفن: 08634173492

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر ده هفته تمرین هوازی به همراه مکمل سازی با دانه کتان بر لیپیدها و CRP سرم زنان چاق
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
مرین هوازی ، دانه کتان ، پروتئین واکنشگر
سال 1395
مجله مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان
شناسه DOI
پژوهشگران لیلا پوریا منش ، شهناز شهرجردی ، عباس صارمی ، نادر شوندی

چکیده

زمینه و هدف : مکمل دانه کتان نقش مهمی در درمان و پیشگیری دیس لیپیدمی و التهاب دارد و ممکن است مزایای تمرین ورزشی را سرم زنان چاق انجام C افزایش دهد. این مطالعه به منظور تعیین اثر تمرین هوازی به همراه مکمل دانه کتان بر لیپیدها و پروتئین واکنشگر شد. 30 سال به صورت در دسترس و بهطور تصادفی در سه گروه - روشبررسی : در این کارآزمایی بالینی 45 زن چاق در دامنه سنی 45 50 درصد ضربان قلب بیشینه برای 10 هفته اجر ا شد . - 50 دقیقه در روز، سه روز در هفته، باشدت 85 - قرار گرفتند. برنامه تمرین هوازی 60 6 گرم در روز مصرف نمودند . ترکیب بدنی و - گروه تمرین هوازی+ مکمل و گروه مکمل به مدت 10 هفته پودر دانه کتان را به مقدار 9 شاخصهای متابولیکی قبل و بعد از دوره تمرینی ارزیابی شد. وزن بدن، نمایه توده ، TC-HDL، کلسترول - HDL، یافتهها : مصرف دانه کتان موجب کاهش آماری معنیداری در مقادیر تریگلیسیرید از طرفی مصرف دانه کتان همراه با تمرین هوازی منجر به کاهش در شاخصهای آدیپوسیتی .( P<0/ بدن، دور کمر و توده چربی گردید ( 05 .( P<0/ شد ( 05 TC-HDL و LDL/HDL، کلسترول – LDL، کلسترول - HDL، وزن، نمایه توده بدن، دور کمر، توده چربی، تریگلیسیرید نتیجهگیری : مصرف دانه کتان برای بهبود سلامت قلبی - متابولیکی زنان یک روش ایمن و موثر است و ترکیب کردن دانه کتان ب ا تمرین هوازی میتواند برخی اثرات مفید آن را طی یک دوره 10 هفتهای افزایش دهد