1403/04/05
شهناز شهرجردی

شهناز شهرجردی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7903-8567
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36619279100
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه فیزیولوژی و آسیب شناسی ورزشی
تلفن: 08634173492

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر کینزیوتیپ بر درد و پارامترهای فضایی-زمانی راه رفتن ورزشکاران زن مبتلا به سندروم درد کشککی-رانی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
سندروم درد کشککی – رانی، پارامترهای فضایی – زمانی، راه رفتن
سال 1402
پژوهشگران مریم خوش سخن(دانشجو)، شهناز شهرجردی(استاد راهنما)، صفورا قاسمی(استاد راهنما)

چکیده

سندروم درد کشککی – رانی بعنوان یکی از رایجترین دلایل درد زانو معرفی شده است. این سندروم علاوه بر ایجاد درد و کاهش عملکرد، باعث بروز تغییرات کینتیکی و کینماتیکی در سیستم حرکتی میشود. پارامترهای فضایی – زمانی ران و زانو در صفحه فرونتال و عرضی (افزایش اداکشن و چرخش داخلی ران و چرخش داخلی زانو) میتواند استرس مفصل کشککی – رانی را از طریق تغییر مکانیک مفصل کشککی – رانی و کاهش فضای بین کشکک و ران تحت تاثیر قرار دهد. لذا هدف این مطالعه اثر مداخلات درمانی غیرجراحی (کینزیوتیپ کشکک) بر درد و پارامترهای فضایی – زمانی مفصل زانو در ورزشکاران زن فعال مبتلا به سندروم درد کشککی – رانی را تحت بررسی قرار میدهد. در این تحقیق نیمه تجربی با طرح پیش آزمون- پس آزمون، تعداد 21 نفر در گروه کنترل و بدون درد و تعداد 21 نفر در گروه تجربی قرار گرفتند. برای بررسی پارامترهای کینماتیکی (جابجایی زاویه ای و سرعت زاویه ای حین حرکات فلکشن، ابداکشن و چرخش داخلی و خارجی بازو) از روش ویدئوگرافی و نرم افزار کینوویا استفاده شد. جهت بررسی داده ها از آمار توصیفی، تی مستقل، تی زوجی و تحلیل کواریانس در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون در سطح معنی داری 05/0 از نرم افزار SPSS نسخه 26 استفاده گردید. با توجه به نتایج بدست آمده میتوان اظهار کرد تیپینگ باعث کاهش درد و کاهش مسافت پیموده شده و سرعت گام برداری در گروه تجربی شد. همچنین پس از تیپینگ دامنه مفاصل مچ پا و زانو کاهش و دامنه مفصل لگن افزایش یافت. (p<0.05 ) پیشنهاد میشود افراد مبتلا به این سندروم میتوانند از روش غیرتهاجمی تیپینگ استفاده کنند.