1403/03/25
شهناز شهرجردی

شهناز شهرجردی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7903-8567
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36619279100
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه فیزیولوژی و آسیب شناسی ورزشی
تلفن: 08634173492

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر هشت هفته تمرینات منتخب درمانی در تغییر راستای کشکک زانوی ورزشکاران ،یکسال بعد از عمل جراحی ACL
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
زاویه آلفا و بتا،زانو،رباط متقاطع قدامی،تمرین درمانی
سال 1397
پژوهشگران مسعود گلپایگانی ، شهناز شهرجردی ، شراره زندی ، محمد مظفری

چکیده

رباط متقاطع قدامی در مفصل زانو باعث پایداری دینامیکی و هماهنگی حرکتی میشود . رباط متقاطع قدامی بیش از سایر رباطها در معرض آسیب شدید و پارگی قرار دارد. شیوع آسیب ACL در فوتبالیستها، اسکی بازان و ... میباشد. درمانهای رایج در آسیبها و پارگی این رباط درمانهای جراحی و غیر جراحی میباشد. در این تحقیق راستای استخوان کشکک را در ورزشکاران یکسال پس از جراحی بازسازی رباط صلیبی قدامی در افرادی که هشت هفته تمرین درمانی شدهاند را بررسی و با سمت مقابل مقایسه شد. در این مطالعه نیمه تجربی 20 ورزشکار )میانگین سن 80 / 3 ± 5 / 27 سال، میانگین قد 21/7 ± 175 سانتی متر، میانگین وزن 64 / 8 ± 85/74 کیلوگرم( به طور داوطلبانه در این تحقیق شرکت کردند و به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. این گروه به مدت هشت هفته تحت تمرین درمانی قرار گرفتند. این گروه از ورزشکاران مجددا یکسال پس از جراحی فراخوانده شده و از هر دو زانوی بیماران عکسهای رادیو گرافی ساده از نمای کشککی) 30 درجه خم شدن زانو( گرفته شد. سپس با اندازهگیری زوایای آلفا و بتا، اندازه این زوایا در زانوی سالم و زانوی جراحی شده اندازهگیری، ثبت و مقایسه شد. جهت تجزیه تحلیل آماری از روش t وابسته برای مقایسه میانگین زوایای اندازهگیری شده بین زانوی سالم و زانوی جراحی شده)در سطح معناداری 01 / 0p < ( استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان داد که تغییرات زاویه بتا یکسال بعد از جراحی با وجود تمرین درمانی، باعث بدراستایی کشکک میشود که منجر به عوارض کوتاه و بلند مدت میشود. همچنین اندازه زاویهی آلفا در زانوی جراحی شده ورزشکاران با زانوی سالم آنها یکسان است.