1403/04/30
شهناز شهرجردی

شهناز شهرجردی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7903-8567
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36619279100
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه فیزیولوژی و آسیب شناسی ورزشی
تلفن: 08634173492

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر تمرینات پلیومتریک بر تعادل پویا و حس عمقی زانوی بازیکنان زن بدمینتون
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
بدمینتون، رباط متقاطع قدامی، بازیکنان زن، تعادل پویا، حس عمقی زانو، تمرینات پلیومتریک
سال 1397
پژوهشگران شهناز شهرجردی(استاد راهنما)، مسعود گلپایگانی(استاد مشاور)، رعنا علیخانی(دانشجو)

چکیده

زمینه و هدف: آسیب غیربرخودی رباط متقاطع قدامی شایع ترین آسیب در بین ورزشکاران زن است. بدمینتون یکی از محبوب ترین ورزش های راکتی در جهان است که آسیب غیربرخودی رباط متقاطع قدامی در آن شایع است. بازیکنان بدمینتون به تعادل پویای بالا نیاز دارند. حس عمقی زانو نقش حفاظت از این رباط را در برابر آسیب دارد. هدف ما از این پژوهش بررسی اثر 6 هفته تمرینات پلیومتریک بر تعادل پویا و حس عمقی زانوی بازیکنان زن بدمینتون است. مواد و روش ها: مطالعه حاضر از نوع نیمه تجربی و نمونه گیری به صورت هدفمند و دردسترس از بین بازیکنان جوان زن بدمینتون 15تا 25 سال شهرستان اراک بود. بیست و دو ورزشکار (سن 22.16±21.60 و ترکیب بدنی 22.75±23.17) سالم و فعال به صورت داوطلبانه در این پژوهش شرکت کردند. افراد به صورت تصادفی به دو گروه تجربی ( 12 نفر) و کنترل (10 نفر) تقسیم شدند. گروه تجربی تمرینات پلیومتریک را برای 6 هفته، 3 جلسه درهفته و 20 دقیقه در هر جلسه انجام دادند. از آزمون Y جهت اندازه گیری تعادل پویا و از روش نشانه گذاری پوستی و تصویربرداری دیجیتال در نرم افزار اتوکد در دو زاویه 45 و 60 درجه فلکشن فعال زانو جهت اندازه گیری حس عمقی زانو شد. تحلیل آماری داده ها از طریق نرم افزار SPSS نسخه 22 و با استفاده از آزمون شاپیرو_ویلک، آزمون t وابسته و آزمون t مستقل در سطح اطمینان 95 درصد (0.05 p ≤) انجام شد. یافته های پژوهش: شش هفته تمرینات پلیومتریک جهت تفاوت در تعادل پویا (0.004 p = ) و حس عمقی زاویه 45 (0.001p = ) و 60 (0.027p = ) درجه گروه تجربی معنادار بود. ولی این تفاوت درمورد هیچ یک از متغیرهای گروه کنترل معنادار نبود (0.05> p). نتیجه گیری: تمرینات پلیومتریک سبب بهبود وضعیت تعادل پویا و حس عمقی زانو در هر دو زاویه 45 و 60 درجه فلکشن فعال زانو بازیکنان زن بدمینتون شد. احتمالا استفاده از این تمرینات با بهبود وضعیت تعادل پویا و حس عمقی زانو از آسیب غیربرخودی رباط متقاطع قدامی پیشگیری کند.