1402/12/02
شهناز شهرجردی

شهناز شهرجردی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7903-8567
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36619279100
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه فیزیولوژی و آسیب شناسی ورزشی
تلفن: 08634173492

مشخصات پژوهش

عنوان
تعیین روایی و پایایی دستگاه ارزیاب ستون فقرات در اندازه گیری
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
سال 1392
مجله دانشگاه علوم پزشكي شهركرد
شناسه DOI
پژوهشگران رحمت اله حیدرپور ، شهناز شهرجردی ، صبا مهتابی ، مسعود گلپایگانی

چکیده

زمینه و هدف: یکی از مسائل مهم در حیطه حرکات اصلاحی، اندازه گیری قوس های ستون فقرات به ویژه کیفوز و لوردوز است، یکی از این ابزارها، دستگاه ارزیاب فورمتریک 4 بعدی است که وسیله ای دقیق و بدون خطر اشعه می باشد. هدف از این پژوهش توصیفی، بررسی میزان روایی و پایایی دستگاه ارزیاب ستون فقرات در اندازه گیری ناهنجاری های کیفوز و لوردوز می باشد. روش بررسی: در این پژوهش که جامعه آماری آن را کلیه بیماران مراجعه کننده به متخصصان ارتوپد و مغز و اعصاب شهرستان اراک تشکیل می دادند 27 نفر خانم به روش در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. از ضریب همبستگی درون طبقه ای درون گروهی (Intraclass correlation coefficient=ICC) برای بررسی پایایی درونگرای دستگاه و برای تعیین روایی دستگاه از ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید. تمامی تجزیه و تحلیل های آماری توسط نرم افزار SPSS و در سطح معنی داری 05/0 α= مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها: نتایج نشان داد که روایی دستگاه ارزیاب در اندازه گیری زوایای کیفوز ICT-ITL، VP–ITL، VP– T12 در مقایسه با رادیوگرافی به ترتیب همبستگی ای برابر با 712/0، 771/0 و 745/0 (05/0>P) و پایایی درونگرای بدست آمده (ICC) برابر با 966/0، 947/0 و 887/0 (001/0>P) بوده است. همچنین بررسی روایی دستگاه ارزیاب در اندازه گیری زوایای لوردوز ITL-ILS، ITL-DM، T12-DM در مقایسه با رادیوگرافی، میزان همبستگی به ترتیب 713/0، 734/0 و 458/0 (05/0>P) و پایایی درونگرای دستگاه (ICC)، 923/0، 884/0، 896/0 (001/0>P) بوده است. نتیجه گیری: بر اساس نتایج این مطالعه، دستگاه فورمتریک در اندازه گیری عارضه های کیفوز و لوردوز، روایی و پایایی درونگرای خوبی دارد، از این رو می توان گفت دستگاه ارزیاب برای اندازه گیری این ناهنجاری ها، ابزاری روا و پایا است و جایگزینی مناسب برای رادیوگرافی می باشد.