1403/04/31
شهناز شهرجردی

شهناز شهرجردی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7903-8567
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36619279100
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه فیزیولوژی و آسیب شناسی ورزشی
تلفن: 08634173492

مشخصات پژوهش

عنوان
ارزیابی شیوع ناهنجاری های عضلانی-اسکلتی و تأثیر تمرینات منتخب اصلاحی بر میزان بهره وری شغلی کارکنانِ شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها
ناهنجاری، سندروم متقاطع فوقانی، تمرینات اصلاحی، بهره وری شغلی، شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی
سال 1398
پژوهشگران شهناز شهرجردی ، زینب مندعلی زاده

چکیده

زمینه و هدف: بهره وری شغلی تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار می گیرد. یکی از این عوامل سلامتی و تندرستی افراد شاغل در سازمان ها است. یکی از بخش های مرتبط با سلامتی و تندرستی، بررسی ناهنجاری های عضلانی اسکلتی در این بخش است. در واقع ناهنجاری های عضلانی-اسکلتی عارضه ای است که از عدم تعادل عضلانی در ستون فقرات و اندام ها ناشی می شود و در افراد مختلف به دلیل عادات غلط قامتی بسیار شایع است. هدف از این پژوهش بررسی شیوع ناهنجاری های عضلانی-اسکلتی و تأثیر تمرینات منتخب اصلاحی بر میزان بهره وری شغلی کارکنان شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی است. روش بررسی: این پژوهش از نوع نیمه تجربی و به صورت میدانی انجام شد. در ابتدا تشخیص ناهنجاری های عضلانی-اسکلتی کارکنان در دو مرحله غربالگری و تست های میدانی و آزمایشگاهی انجام شد. در این پژوهش 977 نفر از کارکنان شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی از نظر ناهنجاری های عضلانی اسکلتی غربالگری شدند. در مرحله دوم با توجه به شیوع ناهنجاری های کیفوز (گردپشتی) (97/39 %)، سر به جلو (46/18 %) و شانه گرد (24/13 %) که خود منجر به سندروم متقاطع فوقانی می شود 251 نفر زن و مرد دارای سندروم متقاطع فوقانی شناسایی شدند که از بین آن ها 60 نفر به صورت تصادفی در دو گروه تجربی (زن و مرد) و دو گروه کنترل (زن و مرد) قرار گرفت؛ به گروه تجربی 8 هفته تمرینات اصلاحی در 3 جلسه در هفته، هر جلسه به مدت 60-45 دقیقه ارائه شد. ابزارهای اندازه گیری انواع ناهنجاری ها؛ صفحه شطرنجی، آزمون استاندارد نیویورک، خط کش منعطف، کولیس، متر نواری و گونیامتر بود. هم چنین از پرسشنامه استاندارد بهره وری شغلی استفاده شد. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار اس.پی.اس.اس بهره گرفته شد. یافته ها: نتایج توصیفی حاصل از طرح تحقیق نشان داد که اکثریت نمونه های تحقیق از شهرستان اراک (5/34 %) و کمترین نمونه های تحقیق از شهرستان غرق آباد (7/2 %) بودند. میزان شیوع ناهنجاری ها به تفکیک سن، جنسیت و شغل مورد برریس قرار گرفت. به طور کلی، 9/73 % دارای لوردوز (گودپشتی)کمر و 7/24 % فاقد آن بودند. 5/31 % دارای لوردوز (گودپشتی)کمری و 7/24 % فاقد لوردوز (گودپشتی)بودند. 5/72 % فاقد ناهنجاری سندروم متقاطع فوقانی بود و 26 % دارای سندروم متقاطع فوقانی بودند. میزان شانه گرد، کج پشت