1403/05/04
شهناز شهرجردی

شهناز شهرجردی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7903-8567
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36619279100
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه فیزیولوژی و آسیب شناسی ورزشی
تلفن: 08634173492

مشخصات پژوهش

عنوان
نعیین روایی و پایایی دستگاه ارزیاب ستون فقرات در اندازه گیری ناهنجاری های کیفوز و لوردوز درزنان
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
پایایی، فورمتریک 4 بعدی، روایی، کیفوز، لوردوز.
سال 1392
مجله مجله علوم پزشكي شهركرد
شناسه DOI
پژوهشگران مسعود گلپایگانی ، صبا مهتابی ، شهناز شهرجردی ، رحمت اله حیدرپور

چکیده

زمینه و هدف: یکی از مسائل مهم در حیطه حرکات اصلاحی، اندازه گیری قوس های ستون فقرات به ویژه کیفوز و لوردوز است، یکی از این ابزارها، دستگاه ارزیاب فورمتریک 4 بعدی است که وسیله ای دقیق و بدون خطر اشعه می باشد. هدف از این پژوهش توصیفی، بررسی میزان روایی و پایایی دستگاه ارزیاب ستون فقرات در اندازه گیری ناهنجاری های کیفوز و لوردوز می باشد. روش بررسی: در این پژوهش که جامعه آماری آن را کلیه بیماران مراجعه کننده به متخصصان ارتوپد و مغز و اعصاب شهرستان اراک تشکیل می دادند 27 نفر خانم به روش در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. از برای بررسی پایایی (Intraclass correlation coefficient=ICC) ضریب همبستگی درون طبقه ای درون گروهی درونگرای دستگاه و برای تعیین روایی دستگاه از ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید. تمامی تجزیه و مورد بررسی قرار گرفت. α=0/ و در سطح معنیداری 05 SPSS تحلیلهای آماری توسط نرم افزار در VP– T12 ،VP–ITL ،ICT-ITL یافته ها: نتایج نشان داد که روایی دستگاه ارزیاب در اندازه گیری زوایای کیفوز و پایایی درونگرای (P<0/05) 0/ 0 و 745 /771 ،0/ مقایسه با رادیوگرافی به ترتیب همبستگی ای برابر با 712 بوده است. همچنین بررسی روایی دستگاه (P<0/001) 0/ 0 و 887 /947 ،0/ برابر با 966 (ICC) بدست آمده در مقایسه با رادیوگرافی، میزان T12-DM ،ITL-DM ،ITL-ILS ارزیاب در اندازه گیری زوایای لوردوز ،0/884 ،0/923 ،(ICC) و پایایی درونگرای دستگاه (P<0/05) 0/ 0 و 458 /734 ،0/ همبستگی به ترتیب 713 بوده است. (P<0/001) 0/896 نتیجه گیری: بر اساس نتایج این مطالعه، دستگاه فورمتریک در اندازه گیری عارضه های کیفوز و لوردوز، روایی و پایایی درونگرای خوبی دارد، از این رو میتوان گفت دستگاه ارزیاب برای اندازه گیری این ناهنجاری ها، ابزاری روا و پایا است و جایگزینی مناسب برای رادیوگرافی می باشد.