1403/04/31
شهناز شهرجردی

شهناز شهرجردی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7903-8567
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36619279100
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه فیزیولوژی و آسیب شناسی ورزشی
تلفن: 08634173492

مشخصات پژوهش

عنوان
ناثیر تمرین هوازی به همراه مکمل دانه کتان بر نیمرخ چربی خون و پروتئین واکنشگر c در زنان میانسال چاق
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
تمرین هوازی، دانه کتان، پروتئین واکنشگرC، تری گلیسیرید، HDL-C، LDL-C، نمایه توده بدنی
سال 1395
مجله مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان
شناسه DOI
پژوهشگران نادر شوندی ، عباس صارمی ، شهناز شهرجردی ، لیلا پوریا منش

چکیده

زمینه و هدف: مکمل دانه کتان نقش مهمی در درمان و پیشگیری دیس لیپیدمی و التهاب دارد و ممکن است مزایای تمرین ورزشی را افزایش دهد. این مطالعه به منظور تعیین اثر تمرین هوازی به همراه مکمل دانه کتان بر لیپیدها و پروتئین واکنشگرC سرم زنان چاق انجام شد.