1403/03/28
شهناز شهرجردی

شهناز شهرجردی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7903-8567
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36619279100
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه فیزیولوژی و آسیب شناسی ورزشی
تلفن: 08634173492

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی ارتباط بین میزان شدت درد ناحیه شانه با دامنه حرکتی و حس وضعیت مفصل شانه در زنان شناگر دارای سندروم گیرافتادگی شانه
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
شناگران- دامنه حرکتی -درد – حس وضعیت – سندروم گیرافتادگی شانه
سال 1401
پژوهشگران شهناز شهرجردی ، آرزو زندیه

چکیده

سندروم گیرافتادگی شانه از شایعترین مشکالت در شناگران است. این سندروم ممکن است تاثیر منفی بر دامنه حرکتی و حس وضعیت مفصل شانه بگذارد، لذا هدف از این پژوهش بررسی ارتباط بین میزان شدت درد ناحیه شانه با دامنه حرکتی و حس وضعیت مفصل شانه در زنان شناگر دارای سندروم گیرافتادگی شانه بود. این مطالعه از نوع ارتباط سنجی بود. در این مطالعه 16 شناگر زن در دامنه سنی 12 تا 56 سال مبتال به یندروم گیرافتادگی شانه حضور داشتند. به منظور ارزیابی درد از پرسشنامه پرسشنامه شاخص دیداری درد استفاده شد و دامنه حرکتی چرخش داخلی و چرخش خارجی و حس وضعیت به وسیله گونیامتر مورد ارزیابی قرار گرفت. در نهایت تجزیه و تحلیل آماری داده ها به وسیله نرمافزار SPSS از طریق آزمون همبستگی پیرسون انجام شد. نتایج این پژوهش نشان داد که بین میزان شدت درد با دامنه حرکتی و حس وضعیت مفصل شانه ارتباط معناداری وجود دارد. در یک نتیجهگیری کلی میتوان گفت که دامنه حرکتی و حس وضعیت تحت تاثیر میزان درد در افراد مبتال به سندروم گیرافتادگی شانه قرار میگیرد