1403/03/29
سیدمحسن حسینی

سیدمحسن حسینی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-3974-5312
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55897505600
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی شیمی
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
ساخت غشای دولایه نانوصافشی بر پایه پلی‌اترسولفون با استفاده از لایه نانوکامپوزیتی کیتوسان-زئولیت مهدی نجف پور، زهرا جیریایی شراهی، صبا سهراب نژاد، سحر کرمی، سیدمحسن حسینی (1402)
A Novel Electrodialysis Membrane, Modified by Polydopamine and Carbon Nanofibers, Removes Toxic Heavy Metal Ions From Wastewaters Amin Seidypoor, Ezatollah JOUDAKI, Samaneh Bandehali, Sadra Solhi, Hassan Solhi, Seyed mohsen Hosseini (2023)
Novel Thin-film, Chitosan-polyaniline Nanofiltration Membrane Effectively Removes Toxic Heavy Metals From Wastewaters Sahar Karami, Zahra Jiriaei, samaneh koudzari farahani, Sadra Solhi, Seyed mohsen Hosseini (2023)
Polyether sulfone-graphite nanocomposite for nanofiltration membrane with enhanced separation, antifouling and antibacterial properties Seyed mohsen Hosseini, Sima Mohammadian far, samaneh koudzari farahani, Sadra Solhi (2023)
ساخت غشای تبادل کاتیونی ناهمگن لایه نازک با استفاده از لایه نانوکامپوزیتی کیتوسان دارای نانوذرات مس اکسید سیدمحسن حسینی، نرجس ربیعی کرهرودی، منیره رفیعی، اشرف احمدی، صدرا صلحی (1401)
Enhancing antifouling and separation characteristics of carbon nanofiber embedded poly ether sulfone nanofiltration membrane Seyed mohsen Hosseini, Mansoureh Sadat Banijamali, samaneh koudzari farahani, Samaneh Bandehali (2022)
Intensifying antibacterial and electrochemical behaviors of CuO induced‑ion exchange membrane for water treatment Seyed mohsen Hosseini, Parisa Golshanikia, Morteza Habibi, Elham Jashni, Jiangnan Shen, Mohammad Ebrahimi (2022)
اصلاح سطح غشای نانوفیلتری با پلی(وینیل الکل) و نانوذرات کربن فعال عامل دارشده با کیتوسان محمد میرزامحمدی، سمانه کودزری فراهانی، فهیمه پرویزیان، سیدمحسن حسینی (1400)
Silane functionalized graphene oxide-bound polyelectrolyte layers for producing monovalent cation permselective membranes Elham Jashni, Seyed mohsen Hosseini, Meisam Shabanian, Mohtada Sadrzadeh (2021)
Planning of smart gating membranes for water treatment Samaneh Bandehali, Fahime Parvizian, Seyed mohsen Hosseini, Takeshi Matsuura, Enrico Drioli, Adeyemi Adeleye, Abdolreza Moghadassi, Jiangnan Shen (2021)
A planned review on designing of high-performance nanocomposite nanofiltration membranes for pollutants removal from water Samaneh Bandehali, Fahime Parvizian, Huimin Ruan, Abdolreza Moghadassi, Jiangnan Shen, Seyed mohsen Hosseini, Enrico Drioli, Takeshi Matsuura, Nidal Hilal, Adeyemi Adeleye, Alberto Figoli (2021)
Carbon nanofibers/chitosan nanocomposite thin film for surface modification of poly(ether sulphone) nanofiltration membrane Seyed mohsen Hosseini, Faezeh Moradi, samaneh koudzari farahani, Samaneh Bandehali, Fahime Parvizian, Jiangnan Shen, Mohammad Ebrahimi (2021)
Advances in high carbon dioxide separation performance of poly (ethylene oxide)-based membranes Samaneh Bandehali, Abdolreza Moghadassi, Fahime Parvizian, Seyed mohsen Hosseini, Takeshi Matsuura, Ezatollah JOUDAKI (2020)
Tailoring the separation performance and antifouling property of polyethersulfone based NF membrane by incorporating hydrophilic CuO nanoparticles Seyed mohsen Hosseini, Fatemeh Karami, samaneh koudzari farahani, Samaneh Bandehali, Jiangnan Shen, Amin Seidypoor, Ehsan Bagheripour (2020)
مطالعه و بررسی تاثیر نانوذرات اکسید روی بر بهبود عملکرد غشاهای نانوفیلتراسیون بر پایه PVDF/PES فهیمه پرویزیان، سمانه سعدی، سیدمحسن حسینی، سمانه بنده علی (1399)
Fabrication of thin film-PEI nanofiltration membrane with promoted separation performances: Cr, Pb and Cu ions removal from water سمانه بنده علی، فهیمه پرویزیان، عبدالرضا مقدسی، سیدمحسن حسینی، جیانگ نان شن (1399)
Glycidyl POSS-functionalized ZnO nanoparticles incorporated polyether-imide based nanofiltration membranes for heavy metal ions removal from water Samaneh Bandehali, Abdolreza Moghadassi, Fahime Parvizian, Jiangnan Shen, Seyed mohsen Hosseini (2020)
A novel layer-by-layer heterogeneous cation exchange membrane for heavy metal ions removal from water Seyed mohsen Hosseini, Hengameh Alibakhshi, Elham Jashni, Fahime Parvizian, Jiangnan Shen, Negar Rafiei, Mohammad Ebrahimi, Moein Taheri (2020)
Enhancing the electrochemical and antibacterial characteristics of cation exchange membrane by using synthesized (GO-co-Ag) nanoplates Akbar Zendehnam, Maryam Azarnik, Arman Zendehnam, Somaye Ghazanfarpour, Jiangnan Shen, Seyed mohsen Hosseini, Bart Van der Bruggen (2019)
Fabrication of mixed matrix anion exchange membrane decorated with polyaniline nanoparticles to chloride and sulfate ions removal from water Seyed mohsen Hosseini, Mohammad Mahdi Behvand Yousefi, Morteza Habibi, Fahime Parvizian, Bart Van der Bruggen, Mahsa Nemati, Ashraf Ahmadi (2019)
A new type of [PEI-glycidyl POSS] nanofiltration membrane with enhanced separation and antifouling performance Samaneh Bandehali, Abdolreza Moghadassi, Fahime Parvizian, Seyed mohsen Hosseini (2019)
Copper and lead ions removal from water by new PEI based NF membrane modified by functionalized POSS nanoparticles Samaneh Bandehali, Fahime Parvizian, Abdolreza Moghadassi, Seyed mohsen Hosseini (2019)
Desalination and heavy metal ion removal from water by new ion exchange membrane modified by synthesized NiFe2O4/HAMPS nanocomposite Mahsa Nemati, Seyed mohsen Hosseini, Fahime Parvizian, Negar Rafiei, Bart Van der Bruggen (2019)
Magnetic cation exchange membrane incorporated with cobalt ferrite nanoparticles for chromium ions removal via electrodialysis Seyed mohsen Hosseini, Saba Sohrabnejad, Gholamreza Nabiyouni, Elham Jashni, Bart Van der Bruggen, ALI AHMADI (2019)
Tailoring the Characteristics of Poly (phenylene-ether-ether) sulfone Membrane for Efficient Glycerol/Biodiesel Separation samaneh koudzari farahani, farah sadat halek, Seyed mohsen Hosseini, Seyed Siavash Madaeni (2019)
Mixed matrix PES-based nanofiltration membranedecorated by (Fe3O4–polyvinylpyrrolidone)composite nanoparticles with intensifiedantifouling and separation characteristics Seyed mohsen Hosseini, Mina Afshari, Alireza Fazlali, samaneh koudzari farahani, Samaneh Bandehali, Ehsan Bagheripour, Bart Van der Bruggen (2019)
CuFe2O4 magnetic nanoparticles to improve the ionic transfer properties of electrodialysis heterogeneous cation exchange membrane Seyed mohsen Hosseini, Mina Aliabadi Farahani, Hasan Khalili, Bart Van der Bruggen, Mahsa Nemati, ALI AHMADI, Zahra Rajabi (2019)
Preparation and characterization of a novel high-flux emulsion polyvinyl chloride (EPVC) ultrafiltration membrane incorporated with boehmite nanoparticles Marzieh Farjami, Abdolreza Moghadassi, Vahid Vatanpour, Seyed mohsen Hosseini, Fahime Parvizian (2019)
Tailoring the separation performance and fouling reduction of PES based nanofiltration membrane by using a PVA/Fe3O4 coating layer Ehsan Bagheripour, Abdolreza Moghadassi, Fahime Parvizian, Seyed mohsen Hosseini, Bart Van der Bruggen (2019)
New approach to adapting electrochemical properties of cation-exchange membrane by incorporating tris(8-hydroxyquinolinato)aluminum nanoparticles Seyed mohsen Hosseini, Ashraf Ahmadi, Bart Van der Bruggen, Mohammadreza Jafari, Zahra SHAHEDI, Mahsa Nemati (2019)
Improving electrochemical properties of cation exchange membranes by using activated carbon-co-chitosan composite nanoparticles in water deionization Mohammad Ebrahimi, Bart Van der Bruggen, Seyed mohsen Hosseini, Mahdi Askari, Mahsa Nemati (2019)
ساخت و ارزیابی غشای ترکیبی نانوفیلتراسیون بر پایه پلی‎اتر‎سولفون/ پلی‎وینیلیدن‎فلوراید به منظور تصفیه پساب فهیمه پرویزیان، مهدیه سادات موسوی مطهر، سیدمحسن حسینی، احسان باقری پور (1397)
CuFe2O4 magnetic nanoparticles to improve the ionic transfer properties of electrodialysis heterogeneous cation exchange membrane Seyed mohsen Hosseini, Mina Aliabadi Farahani, Hasan Khalili, Bart Van der Bruggen (2019)
اصلاح خواص جداسازی و ساختاری غشای نانوفیلتراسیون بر پایه پلی اتر سولفون با استفاده از نانوذرات سولفونه شده اکسید سیلیس عبدالرضا مقدسی، محبوبه احمری نژاد، فهیمه پرویزیان، سیدمحسن حسینی، احسان باقری پور (1397)
Enhancing Electrochemical Performance of Heterogeneous Cation Exchange Membranes by Using Super Activated Carbon Nanoparticles Seyed mohsen Hosseini, Hengameh Alibakhshi, Alireza Khodabakhshi, Mahsa Nemati (2018)
Novel composite graphene oxide/chitosan nanoplates incorporated into PES based nanofiltration membrane: Chromium removal and antifouling enhancement Ehsan Bagheripour, Abdolreza Moghadassi, Seyed mohsen Hosseini, Bart Van der Bruggen, Fahime Parvizian (2018)
Highly hydrophilic and antifouling nanofiltration membrane incorporated with water-dispersible composite activated carbon/chitosan nanoparticles Ehsan Bagheripour, Abdolreza Moghadassi, Seyed mohsen Hosseini, M.B Ray, Fahime Parvizian, Bart Van der Bruggen (2018)
Adapting the release characteristics of aluminum phosphide from membrane-coated rice tablets by using activated carbon nanoparticles Sadra Solhi, Elham Jashni, Seyed mohsen Hosseini, Bart Van der Bruggen, Hassan Solhi, Alireza Khodabakhshi (2018)
Activated carbon nanoparticles entrapped mixed matrix polyethersulfone based nanofiltration membrane for sulfate and copper removal from water Seyed mohsen Hosseini, Sayed Hamid Amini, Alireza Khodabakhshi, Ehsan Bagheripour, Bart Van der Bruggen (2018)
Ionic behavior modification of cation exchange ED membranes by using CMC‑co‑Fe3O4 nanoparticles for heavy metals removal from water Mohammadreza Jafari, Seyed mohsen Hosseini, Seyed Mohammad Jalal Musavi Andani, Alireza Hamidi, Seyed Siavash Madaeni (2017)
Fabrication and Characterization of Novel Mixed Matrix Polyethersulfone Based Nanofiltration Membrane Modified by Ilmenite Ehsan Bagheripour, Seyed mohsen Hosseini, Alireza Hamidi, Abdolreza Moghadassi (2017)
Fabrication of PES-based nanofiltration membrane modified by composite PAA-co-PMMA-g-ZnA nanoparticles Seyed mohsen Hosseini, Ehsan Bagheripour, Alireza Hamidi, Abdolreza Moghadassi, Seyed Siavash Madaeni (2016)
Fabrication of novel polyethersulfone based nanofiltration membrane by embedding polyaniline-co-graphene oxide nanoplates Mojtaba Moochani, Abdolreza Moghadassi, Seyed mohsen Hosseini, Ehsan Bagheripour, Fahime Parvizian (2016)
بررسی اثر سولفوناسیون پلیمر پایه بر ویژگی های الکتروشیمیایی غشاهای نانوکامپوزیتی تبادل کاتیونی ناهمگن مهسا نعمتی، سیدمحسن حسینی، سید سیاوش مدائنی، پروانه کرانیان، ف جدی (1395)
Mixed matrix heterogeneous cation exchange membrane filled with clay nanoparticles: membranes’ fabrication and characterization in desalination process Seyed mohsen Hosseini, Amin Seidypoor, Mahsa Nemati, Seyed Siavash Madaeni, Fahime Parvizian, Ehsan Salehi (2016)
Electrodialysis heterogeneous ion exchange membranes modified by SiO2 nanoparticles: fabrication and electrochemical characterization Seyed mohsen Hosseini, Zahra Ahmadi, Mahsa Nemati, Fahime Parvizian, Seyed Siavash Madaeni (2016)
Prediction of the Characteristics of a New Sonochemical Reactor Using an Expert Model Fahime Parvizian, Masoud Rahimi, Seyed mohsen Hosseini (2016)
Surface modification of cation exchange membranes by graft polymerization of PAA-co-PANI/MWCNTs nanoparticles Mahsa Nemati, Seyed mohsen Hosseini, Ehsan Bagheripour, Seyed Siavash Madaeni (2016)
ساخت غشای تبادل یونی ناهمگن به کمک ذرات ترکیبی نانو لوله کربن- نانو لایه نقره: خواص الکتروشیمیایی و ضد باکتریایی اکبر زنده نام (بازنشسته)، مهرفام ربیعیان، سیدمحسن حسینی، سعیده مختاری (1394)
Fabrication of mixed matrix heterogeneous cation exchange membrane modified by titanium dioxide nanoparticles: Mono/bivalent ionic transport property in desalination Seyed mohsen Hosseini, Mahsa Nemati, F JEDDI, Ehsan Salehi, Alireza Khodabakhshi, Seyed Siavash Madaeni (2015)
Preparation and electrochemical characterization of polyaniline/activated carbon composites as an electrode material for supercapacitors Seyed mohsen Hosseini, Abdolreza Moghadassi, Fahime Parvizian, Seyed Siavash Madaeni (2014)
Surface modification of heterogeneous cation exchange membrane through simultaneous using polymerization of PAA and multi walled carbon nano tubes Abdolreza Moghadassi, Parvaneh Koranian, Seyed mohsen Hosseini, Maryam Askari, Seyed Siavash Madaeni (2014)
Fabrication and electrochemical characterization of PVC based electrodialysis heterogeneous ion exchange membranes filled with Fe3O4 nanoparticles Seyed mohsen Hosseini, Maryam Askari, Parvaneh Koranian, Seyed Siavash Madaeni, Abdolreza Moghadassi (2014)
Surface modification of heterogeneous cation exchange membranes by simultaneous using polymerization of (acrylic acid-co-methyl methacrylate): Membrane characterization in desalination process Seyed mohsen Hosseini, Behnam Rahzani, H Asiani, Alireza Khodabakhshi, Alireza Hamidi, Amin Seidypoor, Abdolreza Moghadassi, Seyed Siavash Madaeni (2014)
Electrochemical characterization of mixed matrix heterogeneous cation exchange membrane modified by aluminum oxide nanoparticles: Mono/bivalent ionic transportation Seyed mohsen Hosseini, Abolfazl Gholami, Parvaneh Koranian, Mahsa Nemati, Seyed Siavash Madaeni, Abdolreza Moghadassi (2014)
Fabrication and modification of Cellulose acetate based mixed matrix membrane: Gas separation and physical properties Abdolreza Moghadassi, Z Rajabi, Seyed mohsen Hosseini, Maryam Mohammadi (2014)
Effect of oxidation and annealing temperature on optical and structural properties of SnO2 Mariam zarin khameh, Akbar Zendehnam, Seyed mohsen Hosseini, Nasrin Robatmili, Mina Arabzadegan (2014)
Preparation and Characterization of (PVC-Blend-SBR) Mixed Matrix Gas Separation Membrane Filled with Zeolite Abdolreza Moghadassi, Z Rajabi, Seyed mohsen Hosseini, Maryam Mohammadi (2014)
The Optimization of the Blending Process for Light Products in the Arak Refinery Abdolreza Moghadassi, M Rashidi Chaghoushia, Seyed mohsen Hosseini, Mahdi Talebbeigib, Ali Sanaeirad (2014)
Estimation of vapor pressures, compressed liquid, and supercritical densities for sulfur dioxide using artificial neural networks Abdolreza Moghadassi, Mahmoodreza Nikkholgh, Seyed mohsen Hosseini, Fahime Parvizian (2013)
Fabrication of mixed matrix heterogeneous ion exchange membrane by multiwalled carbon nanotubes: Electrochemical characterization and transport properties of mono and bivalent cations Seyed mohsen Hosseini, Parvaneh Koranian, Abolfazl Gholami, Seyed Siavash Madaeni, Abdolreza Moghadassi, Alireza Khodabakhshi, Parastoo Sakinejad (2013)
Fabrication of mixed matrix heterogeneous ion exchange membrane by multi walled carbon nano tubes: electrochemical characterization and transport properties of mono and bivalent cations Seyed mohsen Hosseini, Parvaneh Koranian, Abolfazl Gholami, Seyed Siavash Madaeni, Abdolreza Moghadassi, Parastoo Sakinejad, Alireza Khodabakhshi (2013)
Preparation and Characterization of Polycarbonate-Blend- Raw/Functionalized Multi-Walled Carbon Abdolreza Moghadassi, Zahra Rajabi, Seyed mohsen Hosseini, Maryam Mohammadi (2013)
Cation exchange characterizations of phosphotungstic acid doped polyvinyl alcohol/polyethersulfone blend membranes by sodium chloride solution Seyed Siavash Madaeni, Sedigheh Amirinejad, Mehdi Amirinejad, Seyed mohsen Hosseini, Alireza Khodabakhshi (2013)
Cation exchange characterizations of phosphotungstic acid-doped polyvinyl alcohol/polyethersulfone blend membranes by sodium chloride solution Seyed Siavash Madaeni, Sedigheh Amirinejad, Mehdi Amirinejad, Seyed mohsen Hosseini, Alireza Khodabakhshi (2013)
Improving the Electrochemical Properties of Electro- Dialysis Heterogeneous Cation Exchange Membrane by Surface Modification Seyed mohsen Hosseini, Seyed Siavash Madaeni, Abdolreza Moghadassi, Ezatollah JOUDAKI, A Bakhshi (2013)
Preparation and characterization of PVC based heterogeneous ion exchange membrane coated with Ag nanoparticles by (thermal-plasma) treatment assisted surface modification Seyed mohsen Hosseini, Seyed Siavash Madaeni, Akbar Zendehnam, Abdolreza Moghadassi, Alireza Khodabakhshi, Hamidreza Sanaeepur (2012)
Fabrication of (polyvinyl chloride/cellulose acetate) electrodialysis heterogeneous cation exchange membrane: Characterization and performance in desalination process Seyed mohsen Hosseini, Abolfazl Gholami, Seyed Siavash Madaeni, Abdolreza Moghadassi, Akram Sadat Hamidi (2012)
Preparation, optimization and characterization of novel ion exchange membranes by blending of chemically modified PVDF and SPPO Alireza Khodabakhshi, Seyed Siavash Madaeni, T W Xub, L Wub, C Wub, javad Ghasemi, Akbar Mobinikhaledi, Seyed mohsen Hosseini, Ali Babaei, Seyed Abdolali Zolanvari, W Nab, C Lib (2012)
Predicting the supercritical carbon dioxide extraction of oregano bract essential oil Abdolreza Moghadassi, Seyed mohsen Hosseini, Fahime Parvizian, Ibrahim Al Hajri, Mahdi Talebbeigib (2011)
A New Approach to Train Multilayer Perceptron ANN Using Error Back-propagation and Genetic Algorithms Hybrid: A Case Study of PVTx Estimation of CH4+CF4 Gas Mixture Abdolreza Moghadassi, Mahmoodreza Nikkholgh, Seyed mohsen Hosseini, Fahime Parvizian, Seyyed Jelaladdin Hashemi (2011)
An expert model for the prediction of water gases thermodynamic properties Seyed mohsen Hosseini, Fahime Parvizian, Abdolreza Moghadassi, ARMAN SHARIFI, Mariam Adimi, Seyyed Jelaladdin Hashemi (2011)
Preparation and surface modification of PVC/SBR heterogeneous cation exchange membrane with silver nanoparticles by plasma treatment Seyed mohsen Hosseini, Seyed Siavash Madaeni, Alireza Khodabakhshi, Akbar Zendehnam (2010)
An Optimization Model for the Increment in the Yield of Distillation Columns Based on Reverse Engineering in the Petroleum Industry Abdolreza Moghadassi, Seyed mohsen Hosseini, Behzad Yasini, Ezatollah JOUDAKI, Alireza Fazlali (2010)
Optimization of operating conditions of distillation columns: an energy saving option in refinery industry Alireza Fazlali, Seyed mohsen Hosseini, Behzad Yasini, Abdolreza Moghadassi (2009)
A new thermodynamic model for the prediction of asphaltene precipitiation in crude oil Alireza Fazlali, Seyed mohsen Hosseini, Gholamreza Pazuki, Esmaeel Khosrobeigi (2009)
A NEW APPROACH FOR ESTIMATION OF PVT PROPERTIES OF PURE GASES BASED ON ARTIFICIAL NEURAL NETWORK MODEL Abdolreza Moghadassi, Fahime Parvizian, Seyed mohsen Hosseini, Alireza Fazlali (2009)
مقاله ارائه‌شده
اثر استفاده از CTAB جهت سنتز نانوذرات CdQ2 ,ZnQ2 و بررسی خواص اپتیکی و ساختاری آنها مهدیه زاج چناری، محمدرضا جعفری، سیدمحسن حسینی، الهام ملکی، مریم هداوند (1397)
Cation exchange membrane modification for desalination and heavy metal removal Mahsa Nemati, Seyed mohsen Hosseini, Negar Rafiei (2017)
The Impact of electrical poling conditions on microstructure and performance of PVC/Nano-ZnO ion exchange membranes Fahime Parvizian, Seyed mohsen Hosseini, Alireza Hamidi, Abdolreza Moghadassi, Samaneh Movahedifard (2017)
ساخت و ارزیابی غشای تبادل کاتیون ناهمگن پرشده با نانوذره کمپلکس فلزی-آلی آلومینیوم اشرف احمدی، سیدمحسن حسینی، محمدرضا جعفری، مهسا نعمتی، زهرا شاهدی (1396)
بررسی خواص اپتیکی و ساختاری نانوذره FeTiO3 و تاثیر آن روی لایه نورگسیل آلی (Znq2) نسرین آقامحمدی، زهرا شاهدی، محمدرضا جعفری، سیدمحسن حسینی (1395)
حذف فنل از پساب سمی به روش غشا مایع امولسیونی و تاثیر افزودن پلیمر بر پایداری غشا مریم خیری، عبدالرضا مقدسی، فهیمه پرویزیان، سیدمحسن حسینی (1394)
Preparation and characterization of composite anion exchange membrane modified by TiO2 Mahsa Nemati, Seyed mohsen Hosseini, Ehsan Bagheripour, Abdolreza Moghadassi (2015)
Preparation and electrochemical characterization of anion exchange membrane modified by polyvinylpyrrolidone Mahsa Nemati, Seyed mohsen Hosseini, Ehsan Bagheripour, Abdolreza Moghadassi (2015)
Preparation and characterization of PVC based heterogeneous anion exchange membrane modified by PANI/MWCNTs composite nanoparticles Seyed mohsen Hosseini, F JEDDI, Mahsa Nemati, Abdolreza Moghadassi, Seyed Siavash Madaeni (2014)
Fabrication of mixed matrix heterogeneous ion-exchange membrane modified by carbon nano tubes coated with Ag nanolayers Akbar Zendehnam, Mehrfam Rabieyan, Seyed mohsen Hosseini, Saeideh Mokhtari (2014)
PREPARATION AND CHARACTERIZATION OF PVC BASED HETEROGENEOUS ANION EXCHANGE MEMBRANE MODIFIED BY PANI/MWCNTS COMPOSITE NANOPARTICLES Seyed mohsen Hosseini, F JEDDI, M NEMATI, Abdolreza Moghadassi, Seyed Siavash Madaeni (2014)
Preparation and characterization of (PVC-blend-SBR) mixed matrix gas separation membrane filled with zeolite Z Rajabi, Abdolreza Moghadassi, Maryam Mohammadi, Seyed mohsen Hosseini (2011)
کتاب
فناوری غشایی و کاربردهای آن عبدالرضا مقدسی، زهرا رجبی (مهندسی شیمی)، سیدمحسن حسینی، پیمان عمرانی، فهیمه پرویزیان (1396)
اصول بنیانی فناوری غشایی عبدالرضا مقدسی، ز رجبی، سیدمحسن حسینی، پیمان عمرانی، مریم محمدی (1393)
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
ساخت و ارزیابی غشای گرافیتی/آلی جهت استفاده در فرآیند تصفیه پساب سیدمحسن حسینی، زهرا جیریایی، سحر کرمی، مریم امرایی (1401)
ساخت وبهبود خواص الکتروشیمیایی غشای تبادل یون با استفاده از نانوذرات اکسید مس مرتضی حبیبی (بازنشسته)، سیدمحسن حسینی، پریسا گلشنی کیا (1398)
مدلسازی سیستم الکترودیالیز پیوسته و بررسی شرایط عملیاتی بر عملکرد آن فهیمه پرویزیان، سیدمحسن حسینی، حسین میرزامحمدی (1398)
ساخت و اصلاح غشاهای اولترافیلتراسیون بر پایه پلی وینیل کلراید به منظور کاربرد در تصفیه پساب وحید وطن پور، عبدالرضا مقدسی، فهیمه پرویزیان، سیدمحسن حسینی، مرضیه فرجامی (1398)
ساخت واصلاح سطح و ساختار غشای نانوفیلتراسیون بر پایه پلی اتر سولفون جهت شیرین سازی آب عبدالرضا مقدسی، فهیمه پرویزیان، سیدمحسن حسینی، احسان باقری پور (1397)
ساخت غشای شبکه آمیخته نانو فیلتراسیون بر پایه پلی اتر سولفون اصلاح شده با نانو ذرات گرافیت سیدمحسن حسینی، سمانه کودزری فراهانی، احسان باقری پور، سیما محمدیان فر (1397)
ارزیابی خواص انتقال یونی غشاهای تبادل آنیونی ناهمگن اصلاح شده با استفاده از نانو ذرات سنتز شده پلی آنیلین مرتضی حبیبی (بازنشسته)، سیدمحسن حسینی، مهسا نعمتی، محمدمهدی بهوند یوسفی (1397)
اصلاح غشای نانوفیلتراسیون PVDF/PES در تصفیه آب توسط نانو ذرات اکسید روی فهیمه پرویزیان، سیدمحسن حسینی، سمانه سعدی (1396)
مطالعه افزودن نانو ذرات نقره به نانو ذرات اکسید سیلیس در عملکرد غشاهای الکترودیالیز اکبر زنده نام (بازنشسته)، سیدمحسن حسینی، سمیه غضنفرپور (1396)
بررسی خواص غشاهای تبادل یون حاوی نانو صفحات اکسید گرافن اصلاح شده با نانو ذرات نقره اکبر زنده نام (بازنشسته)، سیدمحسن حسینی، مریم آذرنیک (1396)
اصلاح غشای نانوفیلتراسیون بر پایه پلی وینیلیدن فلوراید با استفاده از PVA/Nano-SiO2 فهیمه پرویزیان، سیدمحسن حسینی، سمانه موحدی فرد (1396)
تاثیر نانو ذره آهن نیکل اکساید بر روی دیودهای نور گسیل آلی محمدرضا جعفری، سیدمحسن حسینی، مریم نوری (1395)
تاثیر نانو ذره مغناطیسی ایلمنیت (FeTiO3) بر روی دیودهای نور گسیل آلی محمدرضا جعفری، سیدمحسن حسینی، نسرین آقامحمدی (1395)
ساخت و ارزیابی غشای نانوفیلتراسیون بر پایه پلی اترسولفون/پلی وینیلیدن فلوراید فهیمه پرویزیان، احسان باقری پور، سیدمحسن حسینی، مهدیه سادات موسوی مطهر (1395)
بهبود آبدوستی سطوح پلیمری بوسیله پلاسمای فشار اتمسفری بیژن فرخی، سیدمحسن حسینی، مریم رضایی (1394)
ساخت و اصلاح غشاهای تبادل کاتیونی با استفاده از نانو ذرات ترکیبی نقره-زئولیت اکبر زنده نام (بازنشسته)، سیدمحسن حسینی، آرزو مختاری (1394)
حذف فنول از پساب صنعتی ذوب آهن اصفهان با استفاده از غشا مایع امولسیونی به همراه نانو ذره عبدالرضا مقدسی، فهیمه پرویزیان، سیدمحسن حسینی، مریم خیری (1394)
بررسی و مطالعه جداسازی گاز آمونیاک از آب ترش سیدمحسن حسینی، عبدالرضا مقدسی، فهیمه پرویزیان (1392)
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
ساخت سیستم تصفیه پساب صنعتی با استفاده از غشای پلیمری سیدمحسن حسینی، عبدالرضا مقدسی (1394)
افتخارات و جوایز استانی، کشوری و بین‌المللی