1403/01/28
سیدمحسن حسینی

سیدمحسن حسینی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-3974-5312
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55897505600
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی خواص اپتیکی و ساختاری نانوذره FeTiO3 و تاثیر آن روی لایه نورگسیل آلی (Znq2)
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
CV ، نانوذره ی مغناطیسی، FeTiO3T ، XRD
سال 1395
پژوهشگران زهرا شاهدی ، سیدمحسن حسینی ، محمدرضا جعفری ، نسرین آقامحمدی

چکیده

در این تحقیق تأثیر نانوذره ی مغناطیسی FeTiO3 درون لایه نورگسیل(Znq2) برای بهبود عملکرد دیودهای نورگسیل آلی مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور ابتدا با استفاده از آنالیز CV،XRD،UV-Vis به بررسی خواص اپتیکی و ساختاری نانوذره ی مغناطیسی FeTiO3 پرداخته شد. سپس دیودهایی با ساختار ITO/PS/Znq2/PBD/AL و ITO/PS/Znq2:FeTiO3(MNPs)/PBD/AL ساخته شد و با استفاده از آنالیز EL،XRD،UV-Vis این دیودها مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد با تزریق نانوذره ی FeTiO3 درون لایه نورگسیل عملکرد نورتابی دیود کاهش می یابد.