1403/02/30
محمدرضا جعفری

محمدرضا جعفری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-1277-480X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55334633100
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
Comparative Analysis of Magnetic Polaritons in Periodic and Quasi‑periodic Structures Mohammadreza Jafari, mohsen farhadi, Mehran Shahmansouri (2023)
Simulation optimized design of graphene-based hybrid plasmonic waveguide Akbar Asadi, Mohammadreza Jafari, Mehran Shahmansouri (2023)
Effective mass dependence of the gyrotropic nihility in a BaM/6H‑SiC multilayer structure Mohammadreza Jafari, mohsen farhadi, Mehran Shahmansouri (2020)
New approach to adapting electrochemical properties of cation-exchange membrane by incorporating tris(8-hydroxyquinolinato)aluminum nanoparticles Seyed mohsen Hosseini, Ashraf Ahmadi, Bart Van der Bruggen, Mohammadreza Jafari, Zahra SHAHEDI, Mahsa Nemati (2019)
A facile synthesis and optoelectronic characterization of Znq2 and Alq3 nano-complexes Fatemeh Jafari, SEYED MOHAMMAD ELAHI, Mohammadreza Jafari (2018)
The Blue-Shift of Photoluminescence Spectra of Zinc Complexes of 8-Hydroxyquinoline by Addition of ZnO Nanoparticles LALEH Keshmiri, SEYED MOHAMMAD ELAHI, Mohammadreza Jafari, Fatemeh Jafari, SARA SADAT PARHIZGAR (2018)
Ionic behavior modification of cation exchange ED membranes by using CMC‑co‑Fe3O4 nanoparticles for heavy metals removal from water Mohammadreza Jafari, Seyed mohsen Hosseini, Seyed Mohammad Jalal Musavi Andani, Alireza Hamidi, Seyed Siavash Madaeni (2017)
Fabrication of an Organic Light-Emitting Diode from New Host π Electron Rich Zinc Complex Mohammadreza Jafari, Mohammad Janghouri, Zahra SHAHEDI (2017)
Carrier Transport in Armchair and Zigzag Graphene Nanoribbons Mohammadreza Jafari, Bahram Bahrami, Tahereh Abolghasemi (2016)
مقاله ارائه‌شده
سنتز نانوکامپوزیت ZnS/CdS و بررسی اثر آن بر کمپلکس Znq2 به منظور استفاده در دیودهای نورگسیل آلی مریم هداوند، محمدرضا جعفری، فاطمه پاکپور، داود قنبری، مهدیه زاج چناری (1397)
اثر استفاده از CTAB جهت سنتز نانوذرات CdQ2 ,ZnQ2 و بررسی خواص اپتیکی و ساختاری آنها مهدیه زاج چناری، محمدرضا جعفری، سیدمحسن حسینی، الهام ملکی، مریم هداوند (1397)
ساخت و ارزیابی غشای تبادل کاتیون ناهمگن پرشده با نانوذره کمپلکس فلزی-آلی آلومینیوم اشرف احمدی، سیدمحسن حسینی، محمدرضا جعفری، مهسا نعمتی، زهرا شاهدی (1396)
بررسی خواص اپتیکی و ساختاری نانوذره FeTiO3 و تاثیر آن روی لایه نورگسیل آلی (Znq2) نسرین آقامحمدی، زهرا شاهدی، محمدرضا جعفری، سیدمحسن حسینی (1395)
طراحی،ساخت و بهینه سازی اثر ضخامت لایه نشر دهنده نورAlq3 بر عملکرد دیود نورگسیل آلی مریم نوری، نسرین آقامحمدی، محمدرضا جعفری، زهرا شاهدی (1395)
سنتز و بررسی اثر غلظت کمپلکس Alq3 بر عملکرد دیود نورگسیل آلی علی محمدی، محمدرضا جعفری، زهرا شاهدی، محمد جانقوری (1394)
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
بهبود طول انتشار و کاهش اتلاف در موجبرهای پلاسمونیک هیبرید بر پایه گرافن مهران شاه منصوری، محمدرضا جعفری، اکبر اسدی (1401)
استفاده از تشدید پلاسمونی در حسگرهای زیستی محمدرضا جعفری، مهران شاه منصوری، محمد رضایی (1400)
مطالعه مد های تام پلاسمون پلاریتون در ساختار های چند لایه ای محمدرضا جعفری، مهران شاه منصوری، حامد کرم پور تاج (1397)
ساخت، بررسی تغییرات بافت و مطالعه خواص مکانیکی لایه های نازک فلزی نانوساختار سید عبدالعلی ذوالانواری (بازنشسته)، محمدرضا جعفری، فاطمه اسحقی (1396)
تاثیر نانو ذره آهن نیکل اکساید بر روی دیودهای نور گسیل آلی محمدرضا جعفری، سیدمحسن حسینی، مریم نوری (1395)
تاثیر نانو ذره مغناطیسی ایلمنیت (FeTiO3) بر روی دیودهای نور گسیل آلی محمدرضا جعفری، سیدمحسن حسینی، نسرین آقامحمدی (1395)
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
نقش ترکیبات روی به عنوان محیط میزبان - میهمان در دیود نورگسیل آلی محمدرضا جعفری، زهرا شاهدی، محمد جانقوری (1395)