1403/02/02
سیدمحسن حسینی

سیدمحسن حسینی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-3974-5312
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55897505600
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
شبیه سازی دیودهای نورگسیل آلی با لایه فعال Alq3 با استفاده از نرم افزار OPVDM و بررسی اثر ضخامت لایه فعال بر خواص الکتریکی آنها
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
دیودهای نورگسیل آلی، خواص الکتریکی، نرم افزار OPVDM، شبیه سازی الکتریکی.
سال 1397
پژوهشگران محمدرضا جعفری ، سیدمحسن حسینی ، الهام ملکی ، مهدیه زاج چناری ، مریم هداوند

چکیده

در این پژوهش ابتدا به کمک نرم افزار OPVDM، دیودهای نور گسیل آلی سه لایه ای ITO /Alq3/Ag با ضخامت های مختلفی از لایه نور گسیل آلی Alq3 شبیه-سازی شده و سپس اثر ضخامت لایه فعال بر خواص الکتریکی دیودها مورد بررسی قرار می گیرد. با بررسی نمودار چگالی جریان- ولتاژ، ضخامت بهینه لایه نور گسیل آلی 60 نانومتر تعیین گردید. در مرحله بعد شبیه سازی، جهت بهبود عملکرد دیود از پلیمر رسانای PEDOT : PSS استفاده شده و خواص الکتریکی ساختار ایجاد شده ITO/PEDOT:PSS/Alq3/Ag مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان می دهد که استفاده از پلیمر PEDOT : PSS باعث افزایش چگالی جریان می شود. همچنین در این مطالعه شبیه سازی الکتریکی مقاومت های مختلف سری صورت پذیرفته و نمودار چگالی جریان-ولتاژ مورد بررسی قرار می گیرد.