1403/01/27
سیدمحسن حسینی

سیدمحسن حسینی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-3974-5312
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55897505600
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
ساخت وارزیابی غشاهای تبادل آنیونی ناهمگن بر پایه مخلوط پلی)متیلمتاکریلات( و پلی)وینیلکلراید( و نانولوله کربن عاملدار شده
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
غشاهای تبادل آنیونی، نانولوله کربن عاملدار شده، ظرفیت تبادل یونی، عدد انتقالی، نانوکامپوزیت.
سال 1398
مجله شيمي كاربردي سمنان
شناسه DOI
پژوهشگران علیرضا خدابخشی ، سعید عسگری ، سیدمحسن حسینی

چکیده

غشاهای نانوکامپوزیت تبادل آنیونی با استفاده از مخلوط پلیمرهای پلی)وینیلکلراید( و پلی)متیلمتاکریلات( همراه با نانولوله کربن عاملدار شده به روش قالب گیری محلول ساخته و خواص آنها مورد بررسی قرارگرفت. اصلاح نانولوله کربن با استفاده از مخلوط اسیدی و اتیلندیآمین انجام شد و ساختار و )FE-SEM( و میکروسکوپ الکترونی روبشی نشر میدانی ) FT-IR( مورفولوژی نانولوله کربن عاملدار شده با استفاده از طیف سنجی مادون قرمز بررسی گردید. بررسی خواص فیزیکوشیمیایی و الکتروشیمیایی غشاهای تهیه شده نشان داد که مقدار آب، ظرفیت تبادل یونی، پتاسیل غشا، عدد انتقالی، دانسیته بار سطحی و انتخابگری غشاها با افزودن ذرات نانولوله کربن عاملدار شده تا 2% وزنی بهبود یافته است. همچنین نفوذپذیری، شاریونی، مقاومت الکتریکی و پایداری شیمیایی غشاهای تهیه شده با ذرات نانولوله کربن نسبت به غشاهای فاقد نانولوله افزایش یافت. درواقع سطح فعال بالاو تاثیر نانولوله کربن عاملدار شده در افزایش آبدوستی و خواص انتقالی غشاها، سبب ایجاد کانالهای یونی مناسب گردیده و عبور و مرور یونها را تسهیل نموده است. افزایش بیشتر نانوذرات کربن تا حد 4% وزنی موجب کاهش تسلط غشا بر انتقالات یونی شد و خواص الکتروشیمیایی غشاها به طور جزئی کاهش یافت، که این امر می تواند ناشی از تمایل به تجمع نانولوله های کربن در اطراف یکدیگر باشد و علاوه بر این به تجمع این ذرات در اطراف گروههای عاملی غشا نیزنسبت داده شود.