1402/12/03

علیرضا خدابخشی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-8335-5576
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 23004812200
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، دانشکده علوم پایه، گروه شیمی
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
Enhancing Electrochemical Performance of Heterogeneous Cation Exchange Membranes by Using Super Activated Carbon Nanoparticles Seyed mohsen Hosseini, Hengameh Alibakhshi, Alireza Khodabakhshi, Mahsa Nemati (2018)
Adapting the release characteristics of aluminum phosphide from membrane-coated rice tablets by using activated carbon nanoparticles Sadra Solhi, Elham Jashni, Seyed mohsen Hosseini, Bart Van der Bruggen, Hassan Solhi, Alireza Khodabakhshi (2018)
Activated carbon nanoparticles entrapped mixed matrix polyethersulfone based nanofiltration membrane for sulfate and copper removal from water Seyed mohsen Hosseini, Sayed Hamid Amini, Alireza Khodabakhshi, Ehsan Bagheripour, Bart Van der Bruggen (2018)
Fabrication of mixed matrix heterogeneous cation exchange membrane modified by titanium dioxide nanoparticles: Mono/bivalent ionic transport property in desalination Seyed mohsen Hosseini, Mahsa Nemati, F JEDDI, Ehsan Salehi, Alireza Khodabakhshi, Seyed Siavash Madaeni (2015)
Surface modification of heterogeneous cation exchange membranes by simultaneous using polymerization of (acrylic acid-co-methyl methacrylate): Membrane characterization in desalination process Seyed mohsen Hosseini, Behnam Rahzani, H Asiani, Alireza Khodabakhshi, Alireza Hamidi, Amin Seidypoor, Abdolreza Moghadassi, Seyed Siavash Madaeni (2014)
Fabrication of mixed matrix heterogeneous ion exchange membrane by multiwalled carbon nanotubes: Electrochemical characterization and transport properties of mono and bivalent cations Seyed mohsen Hosseini, Parvaneh Koranian, Abolfazl Gholami, Seyed Siavash Madaeni, Abdolreza Moghadassi, Alireza Khodabakhshi, Parastoo Sakinejad (2013)
Fabrication of mixed matrix heterogeneous ion exchange membrane by multi walled carbon nano tubes: electrochemical characterization and transport properties of mono and bivalent cations Seyed mohsen Hosseini, Parvaneh Koranian, Abolfazl Gholami, Seyed Siavash Madaeni, Abdolreza Moghadassi, Parastoo Sakinejad, Alireza Khodabakhshi (2013)
Cation exchange characterizations of phosphotungstic acid doped polyvinyl alcohol/polyethersulfone blend membranes by sodium chloride solution Seyed Siavash Madaeni, Sedigheh Amirinejad, Mehdi Amirinejad, Seyed mohsen Hosseini, Alireza Khodabakhshi (2013)
Cation exchange characterizations of phosphotungstic acid-doped polyvinyl alcohol/polyethersulfone blend membranes by sodium chloride solution Seyed Siavash Madaeni, Sedigheh Amirinejad, Mehdi Amirinejad, Seyed mohsen Hosseini, Alireza Khodabakhshi (2013)
Preparation and characterization of PVC based heterogeneous ion exchange membrane coated with Ag nanoparticles by (thermal-plasma) treatment assisted surface modification Seyed mohsen Hosseini, Seyed Siavash Madaeni, Akbar Zendehnam, Abdolreza Moghadassi, Alireza Khodabakhshi, Hamidreza Sanaeepur (2012)
Preparation, optimization and characterization of novel ion exchange membranes by blending of chemically modified PVDF and SPPO Alireza Khodabakhshi, Seyed Siavash Madaeni, T W Xub, L Wub, C Wub, javad Ghasemi, Akbar Mobinikhaledi, Seyed mohsen Hosseini, Ali Babaei, Seyed Abdolali Zolanvari, W Nab, C Lib (2012)
Preparation and surface modification of PVC/SBR heterogeneous cation exchange membrane with silver nanoparticles by plasma treatment Seyed mohsen Hosseini, Seyed Siavash Madaeni, Alireza Khodabakhshi, Akbar Zendehnam (2010)
مقاله ارائه‌شده
Oxidation of Ketoconazole in Aqueous Media via UV/TiO2 and UV/H2O2 Processes Amir Azizi, Alireza Khodabakhshi, saeed jamshidi far (2019)
تهیه و ارزیابی عملکرد غشای تبادل کاتیونی نانوکامپوزیتی حاوی نانو ذرات SiO2 فرهاد حیدری، علی نعمتی خراط، علیرضا خدابخشی (1394)
The effect of inorganic fillers content on the transport performance of cation exchange membranes Farhad Heidary, Alireza Khodabakhshi, Ali Nemati Kharat (2015)
Preparation of cation exchange membranes incorporating inorganic oxide nanoparticles, Farhad Heidary, Ali Nemati Kharat, Alireza Khodabakhshi (2015)
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
تجزیه ترکیبات حاوی کلر با پلاسمای غیرحرارتی مهران شاه منصوری، علیرضا خدابخشی، مهدیه غفوری (1400)
بررسی حذف مرکاپتان در محلولهای آبی به کمک نانو ذرات جواد ذوالقرنین، علیرضا خدابخشی (1399)
تخریب فوتوکاتالیستی کتوکونازول از محیط آبی با استفاده از نیمه هادی ها امیر عزیزی، علیرضا خدابخشی، سعید جمشیدی فر (1398)
ساخت غشای نانوفیلتراسیون پلیمری به کمک اشعه آلفا و ارزیابی آن به منظور حذف نیترات جواد ذوالقرنین، علیرضا خدابخشی، رضا پورایمانی، زهرا گودرزی (1396)
اثر بازدارنده های مختلف جهت جلوگیری از تشکیل پاپ کورن در واحد BD شرکت پتروشیمی شازند عبدالرضا مقدسی، علیرضا خدابخشی، سید حامد مهدویانی، داود سودبر، محمد علی احمدی (1396)
تهیه غشاهای تبادل آنیونی برپایه ی پلی وینیل کلراید و اصلاح آن با استفاده از نانوذرات سیلسیم اکسید علیرضا خدابخشی، سعید امانی کمایی (بازنشسته)، حمید مفیدی نیا (1393)
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته