1403/02/02

علیرضا خدابخشی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-8335-5576
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 23004812200
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، دانشکده علوم پایه، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بهینه سازی چند متغیره و مطالعه شراط حذف نیترات و سرب با استفاده از غشای نا همگن بر پایه پلیمرهای پلی و ینیل کلراید و پلی کربنات
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
بهینه سازی ، حذف نیترات ، سرب، غشای نا همگن ، پلی و ینیل کلراید
سال 1393
پژوهشگران حسن صادقی(دانشجو)، جواد ذوالقرنین(استاد راهنما)، علیرضا خدابخشی(استاد راهنما)

چکیده

بهینه سازی چند متغیره و مطالعه شراط حذف نیترات و سرب با استفاده از غشای نا همگن بر پایه پلیمرهای پلی و ینیل کلراید و پلی کربنات