1403/03/25
جواد ذوالقرنین

جواد ذوالقرنین

مرتبه علمی: استاد
ارکید: http://orcid.org/0000-0003-3889-0128
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6602705315
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
An efficient, sensitive and fast microextraction method followed by gas chromatography-mass spectrometry for the determination of polycyclic aromatic hydrocarbons in bread samples Reza Rostampour, Mahdie Kamalabadi, Marzieh Kamankesh, Zahra هادیان, Sahar Jazaeri, Abdorreza Mohammad, Javad Zolgharnein (2017)
Chemometrics optimization for simultaneous adsorptive removal of ternary mixture of Cu(II), Cd(II), and Pb(II) by Fraxinus tree leaves Javad Zolgharnein, ALI SHAHMORADI, MARYAM BAGTASH, Saeideh Dermanaki Frahani, Peyman Zolgharnein (2017)
Multivariate Optimization and Adsorption Characterization of As(III) Removal by Using Fraxinus Tree Leaves Javad Zolgharnein, ALI SHAHMORADI, Peyman Zolgharnein, Saeid Amani Komaei (2016)
Nano-Fe3O4 and corn cover composite for removal of Alizarin Red S from aqueous solution: characterization and optimization investigations Javad Zolgharnein, Zahra Choghaei, MARYAM BAGTASH, Shahab Feshki, Mahdie Rastgordani, Peyman Zolgharnein (2016)
Magnetite nanoparticles coated with tannic acid as a viable sorbent for solid-phase extraction of Cd2+, Co2+ and Cr3 MARYAM BAGTASH, Yadollah Yamini, Elham Tahmasebi, Javad Zolgharnein, Zeinab Dalirnasab (2016)
Multivariate Optimization and Adsorption Characterization of As(III) Removal by Using Fraxinus Tree Leaves Leaves Javad Zolgharnein, ALI SHAHMORADI, Peyman Zolgharnein, Saeid Amani Komaei (2015)
Experimental Design as an Optimization Approach for Fabrication a New Selective Sensor for Thallium(I) Based on Calix[6]arene Seid yahia Kazemi, Akram Sadat Hamidi, Javad Zolgharnein, Mansor Moslem Lakoraj (2014)
Pesticides Removal Using Conventional and Low-Cost Adsorbents: A Review Javad Zolgharnein, ALI SHAHMORADI, Jahanbakhsh Ghasemi (2011)
Removal of thallium(I) from aqueous solution using modified sugar beet pulp Javad Zolgharnein, Neda Asanjrani, Tahereh Shariatmanesh (2011)
Optimization and Characterization of Tl(I) Adsorption onto Modified Ulmus carpinifolia Tree Leaves Javad Zolgharnein, Neda Asanjrani, Seyed Nourollah Mousavi (2011)
Multivariate optimization of Cd(II) biosorption onto Ulmus tree leaves from aqueous waste Javad Zolgharnein, Z Adhami, ALI SHAHMORADI, Seyed Nourollah Mousavi, Mohammadreza Sangi (2010)
Optimization of a new polymeric chromium (III) membrane electrode based on methyl violet by using experimental design Seyed yahya Kazemi, Akram Sadat Hamidi, Neda Asanjrani, Javad Zolgharnein (2010)
Optimization of removal of methylene blue by Platanus tree leaves using response surface methodology Javad Zolgharnein, Z Adhami, ALI SHAHMORADI, Seyed Nourollah Mousavi (2010)
Spectrophotometric Determination of Trace Amounts of Fluoride. Using an Al-Xylenol Orange Complex as a Colored Reagent Javad Zolgharnein, Akram Shahrjerdi, Gholamhassan Azimi, Jahanbakhsh Ghasemi (2009)
مقاله ارائه‌شده
simultaneous spectrophotometric detemination of gallium(III) and thallium(III) using multivariate calibration aapproach Neda Asanjrani, Tahereh Shariatmanesh, Jahanbakhsh Ghasemi, Javad Zolgharnein (2011)
taguchi l16 orthogonal array design for optimization of the removal of cadmium(II) using carpinu betulus tree leaves Neda Asanjrani, Tahereh Shariatmanesh, Javad Zolgharnein, Seyed Abdolali Zolanvari (2011)
Removal of Methyl violet from aqueous solution using platanus tree leaves as a biosorbent Javad Zolgharnein, Fatemeh Gholami, Neda Asanjrani (2010)
Removal of Cadmium (II) and Lead (ii) ions from aqueous solutions by some tree leaves Javad Zolgharnein, Nahid Ghaderi, Neda Asanjrani (2010)
Optimization of a novel Polymeric Chromium (III) Membrance Electrode Using Experimental Design Seyed yahya Kazemi, Javad Zolgharnein, Akram Sadat Hamidi (2009)
کتاب
مبانی شیمی تجزیه حسین مشهدیزاده، جواد ذوالقرنین، سید ناصر عزیزی، سید پیمان هاشمی، میر علی فرج زاده، سعید نظری، مرِیم رجّبی، محمدرضا فتحی عمادآبادی، مجید آروند، بهرام همتی نژاد، مسعود کیخوایی، حمیرا آبراهِیم زاده معبود، محسن ایراندوست، علیرضا اصغری (1393)
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
سنتز هیدروکسی آپاتیت مغناطیسی از مواد طبیعی برای حذف آلاینده های آبی جواد ذوالقرنین، آمنه عاشق حسینی، فاطمه زاهد (1400)
حذف سولفات توسط نانو ذرات باریم اکسید از نمونه های آبی جواد ذوالقرنین، مژگان فلاح زاده (1399)
بررسی حذف مرکاپتان در محلولهای آبی به کمک نانو ذرات جواد ذوالقرنین، علیرضا خدابخشی (1399)
نانو ذرات نیکل اکساید اصلاح شده برای حذف آلاینده ها (رنگ یا فلز ) جواد ذوالقرنین، محمدرضا سنگی، فاطمه اشرفی (1399)
ساخت غشای نانوفیلتراسیون پلیمری به کمک اشعه آلفا و ارزیابی آن به منظور حذف نیترات جواد ذوالقرنین، علیرضا خدابخشی، رضا پورایمانی، زهرا گودرزی (1396)
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته

سوابق اجرایی

  • رییس دانشکده علوم پایه (1381 - 1386)
بیشتر