1403/01/31
جواد ذوالقرنین

جواد ذوالقرنین

مرتبه علمی: استاد
ارکید: http://orcid.org/0000-0003-3889-0128
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6602705315
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
سنتز نانو ذره اکسید مس به عنوان جاذب برای بررسی شرایط حذف رنگ ایندیگو کارمین از محلول آبی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
جذب سطحی رنگ ایندیگوکارمین، نانو جاذب اکسید مس ، همدمای جذب سطحی.
سال 1397
پژوهشگران جواد ذوالقرنین(استاد راهنما)، الهه عسکری فرد(دانشجو)

چکیده

در این تحقیق از نانو اکسید مس به عنوان جاذب برای حذف ایندیگوکارمین از محلول آبی استفاده شده است. اثر عواملی مانند pH ، غلظت رنگ، زمان و مقدار جاذب بر بازده حذف و یا ظرفیت جاذب بررسی شد.بهترین pH حدود 7 بدست آمد و مقدار جاذب بهینه 0/07 محاسبه شد. به منظور مطالعه رفتار تعادلی برهمکنش جاذب جذب شونده، همدماهای لانگمویر، فروندلیچ، و دوبینین رادشکویچ و سیپس مورد – - بررسی قرار گرفت. همدمای سیپس با R2=0/99 ببیشترین تطابق را با داده ها داشت.اثر حضور یون های Mg2+ ، Ca2+ ، K+ ، Na+ در بازده حذف رنگ ایندیگوکارمین بررسی شد . طبق مطالعات سینتیکی انجام شده داده ها بیشترین تطابق را با مدل سینتیکی مرتبه دوم داشتند. میزان واجذبی رنگ ایندیگوکارمین از نانو جاذب اکسید مس با استفاده از NaOH ، HCl ، HNO3 ، CH3COOH مطالعه شد. طیف FT-IR و تصاویر SEM جهت شناسایی گروهای عاملی درگیر در فرایند جذب، ثبت و بررسی گردید.