1403/01/27
جواد ذوالقرنین

جواد ذوالقرنین

مرتبه علمی: استاد
ارکید: http://orcid.org/0000-0003-3889-0128
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6602705315
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
استفاده از پوسته تخم مرغ مغناطیسی شده به عنوان جاذب برای حذف رنگ تیتان زرد از محلول آبی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
پوسته تخم مرغ مغناطیسی شده، تیتان زرد، جذب سطحی، همدماهای جذب، واجذبی، نمونه های حقیقی.
سال 1400
پژوهشگران جواد ذوالقرنین(استاد راهنما)، سهیلا هاشمی(دانشجو)

چکیده

هدف از تحقیق حاضر توسعه روشی اقتصادی ، سریع و کارا برای حذف آلاینده ها از فاضلاب با استفاده از پوسته تخم مرغ مغناطیسی شده است. ریخت شناسی و ویژگی های پوسته تخم مرغ مغناطیس شده نیز با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی (FE-SEM)، طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریهFT- IR))، پراش اشعه (EDS) X بررسی شده است. بررسی طیفIR FT- قبل و بعد از فرآیند جذب نشان دهنده گروههای عاملی درگیر شونده در فرآیند جذب می باشد. تکنیک XRD نیز تایید کننده تشکیل پوسته تخم مرغ مغناطیسی شده می باشد. برای بهینه سازی شرایط حذف اثرات عوامل (مقدار جاذب، pH، غلظت رنگ و دما) مورد بررسی قرار گرفت.. مدل های همدمای لانگمویر، فرندلیچ، دوبینین-رادشکویچ مطالعه و مشخص گردید که نتایج تجربی به خوبی با مدل همدمای لانگمویر منطبق می باشند.. در دمای محیط ، حداکثر جذب رنگ بر روی جاذب در pH برابر2 و زمان تماس 60 دقیقه حاصل شده است. سینتیک جذب با مدل های شبه مرتبه اول، شبه مرتبه دوم و نفوذ درون ذره ای مورد مطالعه قرار گرفت. . نتایج به وضوح نشان می دهد که جاذب مورد مطالعه به عنوان یک جاذب موثر برای حذف رنگ تیتان زرد از محلول های آبی عمل می کند. بررسی واجذبی توسط سه ماده اتانول ، استون مخلوط برابر اتانول واستون و استونیتریل نشان می دهد که فرآیند واجذبی در جاذب پوسته تخم مرغ مغناطیسی شده به خوبی انجام می گیرد و فرآیند جذب در این جاذب برگشت پذیر است.