1403/01/27
جواد ذوالقرنین

جواد ذوالقرنین

مرتبه علمی: استاد
ارکید: http://orcid.org/0000-0003-3889-0128
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6602705315
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
سنتز نانو ذره هیدروکسی آپاتیت اصلاح شده بوسیله سدیم دودسیل سولفات (SDS ) بعنوان جاذب جدید برای حذف رنگ تولوئیدین آبی از محلول آبی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
جذب سطحی رنگ تولوئیدین آبی، نانو جاذب هیدروکسی آپاتیت اصلاح شده با سورفکتانت، سدیم دودسیل سولفات، همدمای جذب سطحی.
سال 1397
پژوهشگران جواد ذوالقرنین(استاد راهنما)، زهرا نادری گلاب(دانشجو)

چکیده

در این تحقیق از نانو هیدروکسی آپاتیت اصلاح شده با سورفکتانت SDS (سدیم دودسیل سولفات) به عنوان یک جاذب کارا و جدید برای حذف تولوئیدین آبی از محلول آبی استفاده شده است. با روش اسپکتروفوتومتری مرئی، میزان رنگ باقی مانده اندازه گیری شد. اثر عواملی مانند pH، غلظت رنگ، زمان و مقدار جاذب بر بازده حذف و یا ظرفیت جاذب بررسی شد. به منظور مطالعه رفتار تعادلی برهمکنش جاذب-جذب شونده، همدماهای لانگمویر، فروندلیچ، تمکین و دوبینین - رادشکویچ مورد بررسی قرار گرفت و داده های تجربی به خوبی توسط همدمای لانگمویر با 999/0=R2 توصیف شد و بیشینه ظرفیت جذب (qmax) در مدل خطی و غیر خطی به ترتیب برابر با 17/38 و 54/37 (میلی گرم بر گرم) محاسبه شد. اثر حضور یون های Mg2+، Ca2+، k+، +Na در بازده حذف رنگ تولوئیدین آبی بررسی شد در حالی که حضورشان اثر قابل ملاحظه ای بر بازده حذف نداشته است. میزان واجذبی رنگ تولوئیدین آبی از نانو جاذب هیدروکسی آپاتیت اصلاح شده با استفاده از NaOH ، HCl، HNO3، CH3COOH مطالعه شد. طیف FT-IR و تصاویر SEM جهت شناسایی گروهای عاملی درگیر در فرایند جذب، ثبت و بررسی گردید.