1403/01/31
جواد ذوالقرنین

جواد ذوالقرنین

مرتبه علمی: استاد
ارکید: http://orcid.org/0000-0003-3889-0128
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6602705315
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی حذف مرکاپتان در محلولهای آبی به کمک نانو ذرات
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
یلمرکاپتان، نانوجارب، اکسیدروی مغناطیسی شده، گازکروماتوگرافی، فضای فوقانی.
سال 1399
پژوهشگران جواد ذوالقرنین(استاد راهنما)، علیرضا خدابخشی(استاد مشاور)

چکیده

در این پژوهش برای حذف اتیلمرکاپتان از محلولهای آبی، ناانوررا اکسایدروی و اکسایدروی مغناطیسای شده به روش همرسوبی سنتز شدند. ریخت شناسی، اندازه و ساختار شاهه کاروی ایان ناانوررا باه ککا میکروسکوپ الکترونی روبشی و پراش پرتو ایکس ) XRD ) و طیف سنج تهدیل فوریه مادون قرمز (FTIR) و سطح ویژه نانو کامپوزیت با استفاده از جذب نیتروژن (BET) اندازهگیری شاد .غلظات اتیلمرکاپتاان در محلولهای آبی بوسیله دستگاه گازکروماتوگرافی مجهز باه دتکتاور (GC-FPD) باه روش فضاای فوقاانی (HEADSPACE) اندازهگیری شد. به منظور بهینه سازی شرایط حذف اثار عوامال ؛ زماان تکاا ، مقادار جارب، غلظت اولیه اتیلمرکاپتان در محلول آبی، دما و pH بر میزان جذب بررسی شد. ایزوترمهای لانگکویر و فرندلیچ برای آنالیز دادههای تعادلی، مورد استفاده قرارگرفتند و مشخص شد کاه ایزوتارم لانگکاویر تبااب بهتری با دادههای تجربی دارد. دادههای سینتیکی جذب از مادل ساینتیکی شاهه مرتهاه دوم پیاروی مایکنناد. ماکزیکم ظرفیت جذب برای نانوجارب اکسیدروی مغناطیسی شده، از مدل ایزوترم لانگکویر 64 میلی گارم بار گرم بدست آمد. مقادیر خواص ترمودینامیکی جذب نظیر تغییرا انرژی آزادگیهس،آنتالپی و آنتروپی فرآیناد جذب محاسهه شد که با توجه به این مقادیر، فرآیند جذب خود به خودی و گرمازا می باشد. .بررسی واجذببی با استفاده از حلالهای اتانول، استن و نرمال هپتان انجام شد